Informacje o egzaminie

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Elektromechanik

Informację opracowano na bazie Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży


 

 

„Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych,

Centralna Komisja Egzaminacyjna poleca Państwa uwadze cykl informatorów o państwowym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym dla absolwentów trzyletnich szkół zawodowych. Egzamin ten po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w 2005 roku i przygotowywany jest dla wszystkich chętnych absolwentów tych szkół kształcących się w jednym z 53 zawodów.

Podstawą prawną egzaminu jest:

       Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21   marca 2001 r.  w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 29, poz. 323 z dnia 6 kwietnia 2001 r. z późn. zm.)

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1195
z dnia 19 maja 2004 r. z późn. zm.)

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (załącznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411  z dnia 24 marca
2003 r.)

Cykl informatorów, który przygotowaliśmy, ma charakter przede wszystkim praktyczny -chcemy za jego pomocą dać Państwu możliwość przyjrzenia się, w jaki sposób zapisy prawa oświatowego dotyczącego systemu egzaminów zewnętrznych w trzyletnim kształceniu zawodowym przekładają się na konkrety, czyli na:

       opis wymagań, które trzeba spełnić, aby przystąpić do egzaminu,

       opis warunków koniecznych do zdania egzaminu,

       opis struktury egzaminu w jego części pisemnej i praktycznej wraz z wymaganiami
egzaminacyjnymi i przykładowymi kryteriami oceniania,

       opis materiałów egzaminacyjnych wraz z wzorami,

       przykłady zadań wraz z odpowiedziami.

Informatory o egzaminie zawodowym kierujemy do tych uczniów szkół zawodowych, którzy po ukończeniu szkoły przystąpią do egzaminu przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, żeby potwierdzić dyplomem kwalifikacje w zawodzie, w którym odbywali kształcenie.

Informacje o umiejętnościach zawodowych, które będą potwierdzane na egzaminie, pozwolą nauczycielom właściwie ukierunkować kształcenie, a pracodawcom prezentują poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół legitymujących się dyplomem. Służyć też mogą teoretykom i praktykom kształcenia zawodowego jako istotna pomoc w projektowaniu modeli zawodów przewidywanych do kształcenia i doskonalenia zawodowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz systemach zatrudnienia.”

MARIA MAGDZIARZ

p.o. (Dyrektor Centrafnej Komisji 'Egzaminacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

I.    OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM
KWALIFIKACJE ZAWODOWE..............................................................................................
4

1.1.   Jaka jest struktura egzaminu i wjakiej formie będą sprawdzane wiadomości

i umiejętności z zakresu zawodu?....................................................................................... 4

1.2.             Jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie? ....................................... 5

1.3.             Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zdać egzamin?........................................................   6

1.4.             Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc przystąpić do egzaminu?..................................   7

1.5.             Gdzie i od kogo można uzyskać szczegółowe informacje o egzaminie
zawodowym?..................................................................................................................   7

II.  ETAP PISEMNY EGZAMINU..................................................................................................   8

II. 1.   Organizacja i przebieg .....................................................................................................   8

11.2.            Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części I ............................................. 10

11.3.            Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części II ............................................ 20

11.4.            Odpowiedzi do przykładowych zadań ............................................................................. 24

III.ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU....................................................................................... 25

III. 1.   Organizacja i przebieg.................................................................................................... 25

111.2.  Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania...................................................... 26

111.3.  Przykład zadania praktycznego do tematu: 1. Montaż określonej maszyny lub
urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją............................................................ 33

111.4.  Przykład zadania praktycznego do tematu: 2. Zainstalowanie maszyny o wskazanym
rodzaju rozruchu lub urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją............................. 39

IV.ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................ 45

IV.1.   Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu.............................................................. 45

IV.2.   Przykład instrukcji do etapu pisemnego ........................................................................... 49

IV.3.   Przykład karty odpowiedzi do etapu pisemnego............................................................... 50

IV.4.   Przykład informacji do etapu praktycznego....................................................................... 51

IV.5.   Wzór dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe................................................ 52

 

 

 

I.    OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Egzamin  ten,   zwany  również  egzaminem  zawodowym, jest  egzaminem  zewnętrznym.

Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego

poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania

egzaminu opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu

kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych

komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku.

Na terenie swojej działalności (patrz mapka na wewnętrznej stronie okładki) okręgowe

komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy

zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzne komisje egzaminacyjne.

Egzaminy zawodowe mogą zdawać absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które kształcą w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są 2 razy w ciągu roku szkolnego. Terminy egzaminów ustala i ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 8 miesięcy przed terminem ich przeprowadzenia.

Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych egzaminy przeprowadzane są w następnym tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a dla absolwentów technikum i technikum uzupełniającego - w następnym tygodniu po zakończeniu egzaminu maturalnego.

Do egzaminu mogą przystąpić również absolwenci szkół zawodowych kształcących młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej młodzieży, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub orzeczeń lekarskich, czas egzaminu pisemnego może być wydłużony o 30 minut, a warunki i przebieg egzaminu będą dostosowane do jej potrzeb.

 

I. 1. Jaka jest struktura egzaminu i w jakiej formie będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu?

Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny.

Etap pisemny składa się z dwóch części: część I obejmuje sprawdzenie wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w danym zawodzie, a część II - sprawdzenie wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

W części I test zawiera 50 zadań, a w części II - 20 zadań. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.

Etap praktyczny sprawdza określony zakres praktycznych umiejętności dla zawodu wynikających z tematów zadań ustalonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych. W   tym   etapie   zdający   powinien   wykonać   zadanie   egzaminacyjne   w   formie   testu praktycznego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 180 minut i dłuższy niż 240 minut.

I. 2. Jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie?

Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.

Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z dnia 3 lutego 2003 r. i stanowią oddzielny załącznik do tego rozporządzenia (Dz.U. Nr 49, poz. 411 z dnia 24 marca 2003 r.).

Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, że zawarte w standardzie umiejętności sprawdzane na egzaminie, ustalono odrębnie dla obu etapów egzaminu.

 

Umiejętności zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane

do określonych obszarów wymagań.

Umiejętności sprawdzane w części I ujęto w 3 obszarach wymagań:

         czytanie   ze   zrozumieniem   informacji   przedstawionych   w   formie   opisów,
instrukcji,     rysunków,     szkiców,     wykresów,     dokumentacji     technicznych
i technologicznych,

         przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

         bezpieczne     wykonywanie     zadań     zawodowych     zgodnie     z     przepisami
bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,   ochrony   przeciwpożarowej   oraz   ochrony
środowiska.

Umiejętności sprawdzane w części II ujęto w 2 obszarach wymagań:

         czytanie   ze   zrozumieniem   informacji   przedstawionych   w   formie   opisów,
instrukcji, tabel, wykresów,

         przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejętności przyporządkowano do 4 obszarów wymagań:

         planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania,

         organizowanie stanowiska pracy,

         wykonywanie      zadania      egzaminacyjnego      z       zachowaniem      przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

         prezentowanie efektu wykonanego zadania.

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstawę do przygotowania zadań egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, że zadania egzaminacyjne będą sprawdzały tylko te umiejętności, które zapisane są w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Rodzaj zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności przyporządkowane do danego obszaru wymagań będzie wiązał się ściśle z tym obszarem.

Umiejętności ujęte w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów egzaminu, będą omówione wraz z przykładami zadań w rozdziałach II. i III. informatora.

Każdy zdający powinien zapoznać się ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla zawodu, w którym chce potwierdzić kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV niniejszego informatora.

 

I. 3. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zdać egzamin?

Przyjęto, że w etapie pisemnym zdający może otrzymać za każde prawidłowo

rozwiązane zadanie 1 punkt.

Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska:

z części I - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części II - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

W etapie praktycznym oceniany będzie sposób wykonania zadania praktycznego oraz jego efekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjętymi dla danego zadania. Spełnienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania, pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów.

Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu.

Zdający, który zdał egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

UWAGA!

Informacje o wynikach egzaminu zdający uzyska od dyrektora szkoły.

I. 4. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc przystąpić do egzaminu?

Zdający powinien:

1.  Ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.

2.             Złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej
szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

3.             Zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję
egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z numerem PESEL).

 

Zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię lub orzeczenie wskazujące na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb.

UWAGA!

Informacje o terminie i miejscu egzaminu może przekazać zdającym dyrektor szkoły lub

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W zależności od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony będzie egzamin zawodowy,

okręgowa   komisja   egzaminacyjna   może   wezwać   zdającego   na   szkolenie   w  zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na

określonych stanowiskach  egzaminacyjnych.   Szkolenie powinno  być zorganizowane  nie

wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

I. 5. Gdzie i od kogo można uzyskać szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym?

Szczegółowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaśnień dotyczących, między innymi, możliwości:

         powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdały egzaminu,

         przystąpienia do egzaminu w terminie innym niż bezpośrednio po ukończeniu szkoły,

         udostępniania informacji na temat wyniku egzaminu,

         otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
udziela dyrektor szkoły i okręgowa komisja egzaminacyjna.

 

II.  ETAP PISEMNY EGZAMINU

II. 1. Organizacja i przebieg

Etap pisemny egzaminu może być zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okręgową komisję egzaminacyjną.

W dniu egzaminu powinieneś zgłosić się w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Powinieneś posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość i numer ewidencyjny PESEL.

Przed  wejściem do  sali  egzaminacyjnej   będziesz poproszony  o   potwierdzenie gotowości przystąpienia do etapu pisemnego egzaminu.

Słuchaj uważnie informacji przewodniczącego zespołu nadzorującego, który będzie omawiał regulamin przebiegu egzaminu.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej  otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KARTĘ ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny zawiera:

-         stronę tytułową z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa się etap
pisemny  egzaminu  oraz  „Instrukcję  dla  zdającego"  (w  instrukcji  znajdują się
informacje   o   liczbie   stron   arkusza   egzaminacyjnego,   wskazania   dotyczące
rozwiązywania zadań, zaznaczania odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi
w KARCIE ODPOWIEDZI),

-         test 70 zadań wielokrotnego wyboru, w tym 50 zadań w części I ponumerowanych od
1 do 50 oraz 20 zadań w części II ponumerowanych od 51 do 70.

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedną stronę i zawiera:

-         symbol cyfrowy zawodu i oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego,

-         miejsce na wpisanie Twojego numeru ewidencyjnego PESEL i zakodowanie go,

-         miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia,

-         tabele   z  numerami   zadań  odpowiadających   części   I   oraz   części   II   arkusza
egzaminacyjnego z układem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi,

-         miejsce na naklejkę z kodem ośrodka.

Przeczytaj uważnie „Instrukcję dla zdającego" w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim błędów. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcją dla zdającego".

Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe).

 

Uwaga: Jeśli jesteś uczniem o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo do wydłużonego o 30 minut czasu trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Przewodniczący zespołu nadzorującego wskaże Ci miejsce na sali egzaminacyjnej i dopilnuje, abyś mógł zdawać egzamin w ustalonym dla Ciebie czasie.

Kolejność   rozwiązywania   zadań  jest   dowolna.   Dobrze   jednak   będzie,   jeśli rozplanujesz sobie czas egzaminu. Na rozwiązanie zadań z części I arkusza powinieneś przeznaczyć około 80 minut, na rozwiązanie zadań z części II - około 30 minut. Pozostałe 10 minut powinieneś wykorzystać na sprawdzenie, czy prawidłowo zaznaczyłeś odpowiedzi do poszczególnych zadań w KARCIE ODPOWIEDZI. Pamiętaj! Pracuj samodzielnie! Przystępując do rozwiązywania każdego zadania powinieneś:

-         uważnie przeczytać całe zadanie,

-         przeanalizować rysunki, tabele, itp. oraz treść poleceń,

-         dobrze zastanowić się nad wyborem prawidłowej odpowiedzi,

-         starannie   zaznaczyć   wybraną  odpowiedź  w  KARCIE   ODPOWIEDZI   zgodnie
z instrukcją w arkuszu egzaminacyjnym.

Po zakończeniu rozwiązywania zadań, sprawdź w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla wszystkich zadań zaznaczyłeś odpowiedzi.

Przewodniczący ogłosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób będziesz mógł oddać swoją KARTĘ ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny możesz zatrzymać dla siebie.

Jeśli wcześniej zakończysz rozwiązywanie zadań, zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oddania KARTY ODPOWIEDZI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. dobierać narzędzia do montażu i instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych,

czyli:

           dobierać narzędzia do cięcia i odizolowywaniaprzewodów i kabli,

           dobierać wkrętaki,

           dobierać klucze do różnego rodzaju śrub,

           dobierać elektronarzędzia.

Przykładowe zadanie 15.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych należy połączyć przewody LG w zaciskach śrubowych. Wybierz prawidłowy sposób montażu.

A.    Szczypcami    tniemy    przewód,    nożem    monterskim    zdejmujemy    izolację
i umieszczamy w zacisku.

B.    Szczypcami tniemy przewód , specjalnymi szczypcami ściągamy izolację, na żyle
zaciskamy końcówkę tulejkową i umieszczamy w zacisku.

C.    Nożem tniemy przewód, specjalnymi szczypcami zdejmujemy izolację, skręcamy ze
sobą druty żyły i umieszczamy w zacisku.

D.    Szczypcami tniemy przewód,  ściągamy izolację,  skręcamy ze  sobą druty żyły
i umieszczamy w zacisku.

2.8.  obliczać wartości zabezpieczeń  na podstawie danych znamionowych urządzeń i maszyn elektrycznych oraz dobrać wkładki bezpiecznikowe,

czyli:

           obliczać wartości zabezpieczeń przeciążeniowych, zwarciowych, przepięciowych,
i od niesymetrii zasilania na podstawie danych znamionowych maszyn i urządzeń
elektrycznych,

           dobierać    wartości    wkładek    bezpiecznikowych    zabezpieczających    maszyny
i urządzenia elektryczne z uwzględnieniem sposobu i rodzaju rozruchu.

Przykładowe zadanie 16.

Do zabezpieczenia silnika trójfazowego o danych Pn=5,5kW, Un=400V, In=llA (krotność prądu rozruchowego k = 6, rozruch lekki) należy zastosować wyłącznik instalacyjny typu

A.     S193B16

B.     S193B20

C.     S193C10

D.     S193C16

 

2.9. obliczać wartości nastaw zabezpieczeń termicznych napędów w oparciu o dane znamionowe silników i sposób ich rozruchu.

czyli:

• obliczać wartość nastaw zabezpieczeń termicznych silników elektrycznych w oparciu o ich dane znamionowe, sposób rozruchu np.: rozruch bezpośredni, rozruch przy pomocy przełącznika gwiazda - trójkąt i rodzaj pracy np.: praca ciągła, przerywana, dorywcza.

Przykładowe zadanie 17.

Silnik indukcyjny 3-fazowy, o danych znamionowych jak na tabliczce, jest zabezpieczony od
przeciążeń przekaźnikiem termobimetalowym. Prąd nastawczy przekaźnika nie może być
większy niż                                                                                                                     


 


A.    14,85 A

B.    16,00 A

C.    18,15 A

06701

itinT.nWTfinmnTinnTin;-;


D.    19,80 A


3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
a w szczególności:________________________________________________________

3.1. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku elektromechanika,

czyli:

           stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy np.: stosować sprzęt ochrony

           stosować przepisy i środki ochrony przeciwpożarowej np.: gaśnice,  wyłączniki
różnicowoprądowe, instalacje przeciwpożarowe,

           stosować przepisy ochrony środowiska np.: zasady przechowywania i utylizacji
olejów, akumulatorów i baterii.

Przykładowe zadanie 18.

Do gaszenia pożaru instalacji elektrycznej należy użyć

A.    hydronetki wodnej.

B.    hydronetki pianowej.

C.    gaśnicy proszkowej.

D.    gaśnicy pianowej.

 

3.2. wskazywać zagrożenia występujące podczas prac z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz prac z maszynami wirującymi,

czyli:

           wskazywać zagrożenia występujące podczas prac z wykorzystaniem narzędzi, maszyn
i urządzeń zasilanych energią elektryczną np.: elektronarzędzi, spawarek,

           wskazywać   zagrożenia   występujące   podczas   prac   z   maszynami   wirującymi
np.: silnikami elektrycznymi, szlifierkami stacjonarnymi, wiertarkami stołowymi.

Przykładowe zadanie 19.

W obwodzie pomiarowym zastosowano szynowy przekładnik prądowy. W czasie normalnej pracy nie można rozwierać uzwojenia wtórnego przekładnika, ponieważ grozi to

A.    porażeniem personelu obsługującego.

B.    przeciążeniem prądowym przekładnika.

C.    spaleniem uzwojenia pierwotnego.

D.    spaleniem uzwojenia wtórnego.

3.3. dobierać środki ochrony osobistej do prac z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną,

czyli:

           dobierać  sprzęt  izolacyjny zasadniczy  i  dodatkowy  np.:   sprzęt  dielektryczny,
narzędzia izolowane,

           dobierać sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia,

           dobierać sprzęt zabezpieczający przed działaniem łuku elektrycznego, produktów
spalania lub przed obrażeniami mechanicznymi,

           dobierać sprzęt pomocniczy np. tablice ostrzegawcze.

Przykładowe zadanie 20.

Do wymiany oprawy oświetleniowej w hali produkcyjnej niezbędne są

A.    rękawice dielektryczne.

B.    półbuty dielektryczne.

C.    narzędzia elektroizolacyjne.

D.    rękawice robocze.

 

3.4. dobierać     środki     ochrony     przeciwporażeniowej     do     prowadzonych     prac instalacyjnych,

czyli:

           dobierać środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim np. obudowy i ogrodzenia,
bariery,

           dobierać  środki  ochrony przed dotykiem pośrednim  np.   urządzenia  klasy  II,
separację elektryczną.

           dobierać środki ochrony osobistej np.: sprzęt dielektryczny, narzędzia izolowane.

Przykładowe

3.6. stosować zasady i środki ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej na stanowisku pracy elektromechanika,

czyli:

           stosować środki ochrony przeciwporażeniowej podstawowej np.: izolacja robocza,
ogrodzenia, obudowy, osłony,

           stosować   środki   ochrony  przeciwporażeniowej   dodatkowej   np.:   samoczynne
wyłączenie      napięcia      (urządzenia      ochronne     przetężeniowe,      urządzenia
różnicowoprądowe),   urządzenia  II klasy  ochronności,   separacja  odbiorników,
połączenia wyrównawcze,

           stosować obwody bardzo niskiego napięcia SEL V, PEL V i FEL V.

Przykładowe zadanie 23.

Ochronę   przed   niebezpiecznym   napięciem   dotykowym   w  przypadku   obsługi   silnika elektrycznego zasilanego z sieci TN-C-S, zapewnia

A.    połączenie obudowy silnika z przewodem N sieci.

B.    zastosowanie napięcia PELV.

C.    połączenie obudowy silnika z ziemią.

D.    połączenie obudowy silnika z przewodem PE sieci.

3.7. wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem podczas wykonywania prac instalacyjnych i montażowych.

czyli:

           wskazywać sposoby uwalniania porażonego prądem  elektrycznym np.: poprzez
odłączenie napięcia, odciągnięcie, odizolowanie,

           wskazywać  sposoby  sprawdzania podstawowych funkcji  życiowych   organizmu
np.: praca serca, oddychanie, przytomność, urazy,

           wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej np.: masaż serca, sztuczne
oddychanie, tamowanie krwotoków, usztywnianie kończyn.

Przykładowe zadanie 24.

Po odłączeniu od prądu elektrycznego porażonego człowieka stwierdzono, że jest on nieprzytomny, nie oddycha i ma zatrzymane krążenie krwi. Wskaż sposób udzielenia mu pomocy przedlekarskiej.

A.    Ułożyć porażonego w pozycji leżącej i okryć kocem.

B.    Wezwać karetkę pogotowia i czekać na przybycie lekarza.

C.    Wykonać tylko sztuczne oddychanie.

D.    Wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca.

 

II. 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części II

Absolwent powinien umieć:

1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,

czyli:

         rozróżniać pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, podaż,
bezrobocie, inflacja,

         rozróżniać pojęcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o pracę, urlop, wynagrodzenie
za pracą,

         rozróżniać pojęcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek
VAT, akcyza, PIT,

         rozróżniać pojęcia z obszaru podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
np.: REGON, numer identyfikacji podatków ej-NIP, rachunek bankowy.

Przykładowe zadanie 1.

Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika

A.   bez podatku dochodowego.

B.   określoną w umowie o pracę.

C.   obliczoną do wypłaty.

D.   pomniejszoną o składki ZUS.

 

Przykładowe zadanie

 2

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta,

czyli:

         identyfikować   i   analizować   obowiązki   i   uprawnienia   pracownika   określone
w Kodeksie Pracy, umowie o pracą, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie
za pracę,

         identyfikować   i   analizować   obowiązki   i   uprawnienia  pracodawcy   określone
w Kodeksie Pracy,   umowie  o pracę,   względem ZUS,   urzędu skarbowego,   np.:
terminowe    wypłacanie    wynagrodzeń,    odprowadzanie    składek    ubezpieczenia
zdrowotnego i emerytalnego, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,

         identyfikować i analizować obowiązki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie
Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy,
zasady pobierania zasiłku,   oferty pracy dla bezrobotnych,   w tym  bezrobotnych
absolwentów,

         identyfikować i analizować obowiązki i uprawnienia klienta podane w umowach
kupna-sprzedaży, z tytułu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usług.

Przykładowe zadanie 3.

Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego?

A.   Umowy - zlecenia.

B.   Umowy o dzieło.

C.   Umowy o pracę.

D.   Umowy agencyjnej.

2.    Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

czyłi:

        analizować oferty urzędów pracy, placówek doskonalących w zawodzie oraz oferty
kursów zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do
potrzeb rynku pracy,

        analizować oferty zakładów pracy,  urzędów pracy,  biur pośrednictwa dotyczące
poszukiwania   pracownika   i   zatrudnienia,   przedstawione   w   formie   ogłoszeń
prasowych, internetowych, tablic ogłoszeń,

        analizować informacje związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spółek handlowych, danych z urzędu pracy na
temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usługi i towary.

 

Przykładowe zadanie 4.

W lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie następującej treści:

Firma z kapitałem zagranicznym specjalizująca się w wyposażeniu warsztatów i magazynów w sprzęt techniczny poszukuje kandydata na stanowisko

MAGAZYNIERA

WYMAGANIA:

         wykształcenie średnie techniczne,

         obsługa komputera,

         znajomość języka niemieckiego.
Ponadto mile widziane jest:

         doświadczenie na podobnym stanowisku.

         prawo jazdy kategorii B.

Oferty wraz z listem motywacyjnym, życiorysem i zdjęciem w terminie dwóch tygodni od daty

ukazania się ogłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Firma „TECHNOPOL" 30-999 NIEZNANÓW ul. Warsztatowa 1.

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła

A.   technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B.

B.   technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna język niemiecki.

C.   technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowała jako magazynier.

D.   technikum mechaniczne, obsługuje komputer i zna język niemiecki.

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

czyli:

         sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list
intencyjny, list motywacyjny, curriculum vitae,

         sporządzić  dokumenty  niezbędne przy  uruchamianiu   indywidualnej  działalności
gospodarczej,    np.:   wniosek   o   zarejestrowanie   firmy,    zgłoszenie   do   urzędu
statystycznego o nadanie numeru REGON i urzędu skarbowego o przyznanie numeru
identyfikacji podatkowej-NIP,

         sporządzić   dokumenty   związane   z   wykonywaniem   działalności   gospodarczej,
np.:    zgłoszenie    do    ZUS,    polecenie   przelewu,   fakturę,    księgę   przychodów
i rozchodów.

 

Przykładowe zadanie 5.

Na jaką kwotę w zł hotel wystawi fakturę firmie za korzystanie z pracowników podczas służbowego wyjazdu?

noclegu przez dwóch jej

 

Nazwa usługi

J.M.

Ilość osób

Cena jedn.

Wartość netto

VAT

Wartość VAT

Wartość brutto

 

 

Nocleg w hotelu „Azalia"

jedna doba

2

100,00 zł

200,00 zł

7%

14 zł

 

 

Razem:

200,00 zł

7%

14 zł

 

 

W tym:

 

zw

22% 7% 0%

14 zł

 

 

 

 

 

Do zapłaty:

 

A.  107 zł 

B.  114 zł

C. 207 zł

D. 214 zł

 

 

 

 

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

czyli:

        rozróżniać skutki zawarcia umowy o pracą, umowy zlecenia, umowy o dzieło, np.:
opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysokość
podatku,

        rozróżniać skutki rozwiązania umowy o pracą z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy,

        rozróżniać skutki zawarcia i rozwiązania umowy o pracę dla pracodawcy,  np.:
wystawienie świadectwa pracy,   odprowadzanie składek pracowniczych, płacenie
podatków, ustalenie wymiaru urlopów, wypłacanie zaliczek.

 

 

ITI.   ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

III. 1. Organizacja i przebieg

Etap praktyczny egzaminu może być zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okręgową komisję egzaminacyjną.

W dniu egzaminu powinieneś zgłosić się w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Powinieneś posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość i numer ewidencyjny PESEL.

Przed  wejściem  do   sali  egzaminacyjnej   będziesz  poproszony   o   potwierdzenie gotowości przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu.

Słuchaj   uważnie  informacji  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego,  który  będzie omawiał regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu.

Po potwierdzeniu gotowości przystąpienia do etapu praktycznego wylosujesz arkusz egzaminacyjny z zadaniem egzaminacyjnym. Arkusz egzaminacyjny zawiera:

-         stronę tytułową z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa się etap
praktyczny egzaminu,

-         zadanie egzaminacyjne z instrukcją i dokumentacją do jego wykonania,

-         „Informację dla zdającego" (o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego oraz wskazania
dotyczące wykonywania zadania),

-         formularz pt. „PLAN DZIAŁANIA",

-         miejsce na obliczenia, rysunki lub szkice.

Przeczytaj uważnie „Informację dla zdającego" znajdującą się w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj polecenia zawarte w „Informacji dla zdającego".

Następnie zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do jego wykonania, stanowiskiem egzaminacyjnym oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na stanowisku pracy. Na wykonanie tych czynności masz 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Dobrze wykorzystaj ten czas!

Etap praktyczny egzaminu trwa 180 minut (3 godziny zegarowe). W ciągu tego czasu musisz wykonać zadanie egzaminacyjne, które obejmuje:

 

-         zaplanowanie przez Ciebie działań związanych z wykonaniem zadania i zapisanie ich
w formularzu „PLAN DZIAŁANIA" - na tę część zadania przeznacz ok. 20 minut,

-         zorganizowanie stanowiska pracy odpowiednio do zaplanowanych działań - na tę
część zadania przeznacz ok. 20 minut,

-         wykonanie operacji technologicznych, w tym czynności pozwalających na uzyskanie
zamierzonego efektu, zgodnie z warunkami określonymi w zadaniu, zajmie Ci
najwięcej czasu; powinieneś też pamiętać o uporządkowaniu stanowiska pracy,

-         zaprezentowanie   efektu   wykonanego   zadania   z   uwzględnieniem   uzasadnienia
sposobu wykonania oraz oceny jakości wykonania - na tę część zadania będziesz
miał ok. 10 minut.

Postępuj zgodnie z „Instrukcją do wykonania zadania".

Pamiętaj!

Zadanie musisz wykonać samodzielnie i w przewidzianym czasie.

Powinieneś wykonywać czynności z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz ochrony przeciwpożarowej, a także:

-         zwracaj uwagę na ład i porządek na stanowisku pracy,

-         uporządkuj stanowisko po wykonaniu zadania,

-         zgłoś przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego gotowość do zaprezentowania
efektu wykonanego zadania.

Podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego przewodniczący i   członkowie zespołu

egzaminacyjnego będą oceniać na bieżąco Twoją pracę i nie będą mogli udzielać Ci żadnych

wskazówek.

Przewodniczący może przerwać egzamin, jeżeli Twoje działania zagrażają bezpieczeństwu

Twojemu lub obecnych w sali egzaminacyjnej osób.

Jeśli   wcześniej   zakończyłeś   wykonywanie   zadania,   zgłoś   ten   fakt   przez podniesienie ręki.

 

III. 2. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania

Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji

w zawodzie, objęte tematem:

1. Montaż określonej maszyny lub urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją.

Absolwent powinien umieć:

1.    Planować czynności związane z wykonaniem zadania:__________________________

1.1.              sporządzić plan działania,

1.2.              sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-
pomiarowego, narzędzi,

1.3.              wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

czyli:

          zapisać czynności związane z wykonaniem zadania,

          sporządzić wykaz niezbędnych materiałów i podzespołów,

          sporządzić wykaz niezbędnych narzędzi,

          sporządzić wykaz niezbędnego sprzętu kontrolno-pomiarowego,

          wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice.

Egzaminatorzy będą oceniać:

          zapisanie we właściwej kolejności czynności związanych z wykonaniem zadania,

          sporządzenie wykazu niezbędnych materiałów i podzespołów,

          sporządzenie wykazu niezbędnych narzędzi,

          sporządzenie wykazu niezbędnego sprzętu kontrolno-pomiarowego,

          poprawność obliczeń niezbędnych do wykonania zadania,

          poprawność wykonanych rysunków lub szkiców.______________________________

2.    Organizować stanowisko pracy:

2.1.                zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia
i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,

2.2.                sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu,

2.3.                dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

czyli:

           zgromadzić na stanowisku pracy materiały niezbędne do wykonania zadania,

           zgromadzić na stanowisku pracy narzędzia niezbędne do wykonania zadania,

           zgromadzić na stanowisku pracy sprzęt kontrolno-pomiarowy,

           sprawdzić sprzęt kontrolno-pomiarowy,

           sprawdzić stan techniczny narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu,

           dobrać odzież roboczą,

           dobrać środki ochrony indywidualnej.

Egzaminatorzy będą oceniać:

           zgromadzenie i rozmieszczenie na stanowisku pracy wszystkich zaplanowanych
wcześniej materiałów,

           zgromadzenie na stanowisku pracy wszystkich zaplanowanych wcześniej narzędzi

 

/ przyrządów pomiarowych,

sprawdzenie działania sprzętu kontrolno-pomiarowego,

sprawdzenie stanu technicznego narządzi, maszyn, urządzeń i sprzętu,

dobranie właściwej odzieży ochronnej,

dobranie właściwych środków ochrony indywiduałnej.____________

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętych tematem:

3.1. Montaż określonej maszyny lub urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją:

3.1.1.          przygotować podzespoły i elementy do montażu,

3.1.2.          dokonać montażu podzespołów mechanicznych,

3.1.3.          przygotować   przewody   i   wiązki   przewodów   elektrycznych   zgodnie
z dokumentacją,

3.1.4.          wykonać     połączenia     elementów     obwodu     elektrycznego     zgodnie
z dokumentacją,

3.1.5.          sprawdzić       poprawność      wykonanych      połączeń       mechanicznych
i elektrycznych,

3.1.6.          przeprowadzić pomiary powykonawcze,

3.1.7.          uruchomić maszynę lub urządzenie,

3.1.8.          kontrolować na bieżąco jakość prac i usuwać usterki,

3.1.9.          utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy,

3.1.10.      wykonać zadanie w przewidzianym czasie,

3.1.11.      uporządkować stanowisko pracy, oczyścić maszyny, narzędzia i sprzęt,
rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

czyli:

           przygotować   podzespoły   i   elementy   maszyny   lub   urządzenia   do   montażu
mechanicznego,

           przygotować   podzespoły   i   elementy   maszyny   lub   urządzenia   do   montażu
elektrycznego,

           zmontować podzespoły mechaniczne maszyny lub urządzenia,

           zamontować maszynę lub urządzenie do podłoża,

           uciąć przewody o odpowiedniej długości,

           odizolować końcówki przewodów na odpowiedniej długości,

           uformować przewody w wiązki zgodnie z dokumentacją,

           wykonać połączenia elektryczne elementów obwodu elektrycznego maszyny lub
urządzenia zgodnie z dokumentacją,

           sprawdzić poprawność montażu mechanicznego,

           sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych,

           wykonać niezbędne poprawki montażu mechanicznego,

           wykonać niezbędne poprawki montażu elektrycznego,

           podłączyć przewód zasilający maszynę lub urządzenie,

           włączyć napięcie zasilania i uruchomić maszynę lub urządzenie,

           zmierzyć napięcie zasilania maszyny lub urządzenia,

           zmierzyć parametry elektryczne i mechaniczne pracującej maszyny lub urządzenia,

           sprawdzić zgodność działania maszyny lub urządzenia z założeniami,

           stosować normy technologiczne,

           stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania zadania,

            utrzymywać ład i prządek na stanowisku pracy w trakcie wykonywania zadania,

           wykonać zadanie w przewidzianym czasie,

           uporządkować stanowisko pracy po wykonaniu zadania,   oczyścić maszyną  lub
urządzenie oraz narzędzia,

           rozliczyć materiały i zagospodarować ewentualne odpady.

Egzaminatorzy będą oceniać:

           przygotowanie podzespołów  i elementów maszyny lub  urządzenia do montażu
mechanicznego,

           przygotowanie podzespołów  i elementów maszyny lub  urządzenia do  montażu
elektrycznego,

           zmontowanie podzespołów mechanicznych maszyny lub urządzenia,

           zamontowanie pewnie do podłoża maszyny lub urządzenia,

           ucięcie odcinków przewodów o odpowiedniej długości,

           odizolowanie końcówek przewodów na odpowiedniej długości,

           uformowanie przewodów w wiązki zgodnie z dokumentacją,

           wykonanie prawidłowych połączeń elementów obwodu elektrycznego maszyny lub
urządzenia,

           sprawdzenie poprawności montażu mechanicznego,

           sprawdzenie poprawności montażu elektrycznego,

           wykonanie niezbędnych poprawek montażu mechanicznego,

           wykonanie niezbędnych poprawek montażu elektrycznego,

           prawidłowe podłączenie przewodu zasilającego maszynę lub urządzenie,

           włączenie napięcie zasilania i uruchomienie maszyny lub urządzenia,

           prawidłowe zmierzenie napięcia zasilania maszyny lub urządzenia,

           prawidłowe zmierzenie parametrów elektrycznych i mechanicznych maszyny lub
urządzenia,

           zinterpretowanie  wyników pomiaru parametrów  elektrycznych  i mechanicznych
maszyny lub urządzenia,

           sprawdzenie zgodności działania maszyny lub urządzenia z założeniami,

           stosowanie norm technologicznych,

           posługiwanie się narzędziami zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

           utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy w trakcie wykonywania zadania,

           uporządkowanie stanowiska pracy po wykonaniu zadania, oczyszczenie maszyny lub
urządzenie oraz narzędzi,

           rozliczenie materiałów i zagospodarowanie ewentualnych odpadów.______________

4.    Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1.      uzasadnić sposób wykonania zadania,

4.2.      ocenić jakość wykonanego zadania.

czyli:

           uzasadnić wybór technologii montażu podzespołów maszyny lub urządzenia,

           zademonstrować działanie zmontowanej maszyny lub urządzenia,

           ocenić jakość wykonanego zadania oraz jego zgodność z dokumentacją i normami.

 

Egzaminatorzy będą oceniać:

           uzasadnienie wyboru technologii montażu podzespołów maszyny lub urządzenia,

           zademonstrowanie działania zmontowanej maszyny lub urządzenia,

           ocenę jakości wykonanego zadania i jego zgodność z dokumentacją i normami.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem:

2. Zainstalowanie    maszyny    o    wskazanym    rodzaju    rozruchu    lub    urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją.

Absolwent powinien umieć:

1.    Planować czynności związane z wykonaniem zadania:____________________________

1.1.               sporządzić plan działania,

1.2.               sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu  kontrolno-
pomiarowego, narzędzi,

1.3.               wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

czyli:

          zapisać czynności związane z wykonaniem zadania,

          sporządzić wykaz niezbędnych materiałów i podzespołów,

          sporządzić wykaz niezbędnych narzędzi,

          sporządzić wykaz niezbędnego sprzętu kontrolno-pomiarowego,

          wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

Egzaminatorzy będą oceniać:

          zapisanie we właściwej kolejności czynności związanych z wykonaniem zadania,

          sporządzenie wykazu niezbędnych materiałów i podzespołów,

          sporządzenie wykazu niezbędnych narzędzi,

          sporządzenie wykazu niezbędnego sprzętu kontrołno-pomiarowego,

          poprawność obłiczeń niezbędnych do wykonania zadania,

          poprawność wykonanych rysunków lub szkiców._____________________________

2.    Organizować stanowisko pracy:

2.1.    zgromadzić   i   rozmieścić   na   stanowisku   pracy   materiały,   narzędzia,
urządzenia

i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2.2.                sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu,

2.3.                dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

czyli:

           zgromadzić na stanowisku pracy wszystkie materiały i podzespoły niezbędne do
wykonania zadania,

           zgromadzić na stanowisku pracy narzędzia niezbędne do wykonania zadania,

           zgromadzić na stanowisku pracy sprzęt kontrołno-pomiarowy,

           sprawdzić sprzęt kontrolno-pomiarowy,

           sprawdzić stan techniczny podzespołów, narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu,______

 

           dobrać odzież roboczą,

           dobrać środki ochrony indywidualnej.

Egzaminatorzy będą oceniać:

           zgromadzenie  i rozmieszczenie na stanowisku pracy wszystkich zaplanowanych
wcześniej materiałów i podzespołów,

           zgromadzenie na stanowisku pracy wszystkich zaplanowanych wcześniej narządzi,

           zgromadzenie na stanowisku pracy sprzętu pomiarowo kontrolnego,

           sprawdzenie działania sprzętu kontrolno-pomiarowego,

           sprawdzenie    stanu    technicznego   podzespołów,    narzędzi,    maszyn,    urządzeń
i sprzętu,

           dobranie właściwej odzieży ochronnej,

           dobranie właściwych środków ochrony indywidualnej._________________________

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętych tematem:

3.2. Zainstalowanie maszyny o wskazanym rodzaju rozruchu lub urządzenia

elektrycznego zgodnie z dokumentacją:__________________________________________

3.2.1.      przygotować maszynę, urządzenia i osprzęt do wykonania instalacji,

3.2.2.      wykonać montaż urządzeń i osprzętu,

3.2.3.      przygotować przewody elektryczne,

3.2.4.      wykonać połączenia podzespołów w układzie rozruchu,

3.2.5.      wykonać   połączenia   podzespołów   w   układzie   zasilania   maszyny   lub
urządzenia elektrycznego,

3.2.6.      sprawdzić poprawność wykonanych połączeń,

3.2.7.      przeprowadzić pomiary powykonawcze,

3.2.8.      uruchomić wykonaną instalację,

3.2.9.      kontrolować na bieżąco jakość prac i usuwać usterki,

3.2.10.  stosować normy technologiczne,

3.2.11.  utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy,

3.2.12.  wykonać zadanie w przewidzianym czasie,

3.2.13.  uporządkować  stanowisko  pracy,  oczyścić  maszyny,  narzędzia  i sprzęt,
rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.


czyli: przygotować maszynę lub urządzenie do wykonania instalacji,

rozmieścić osprzęt na płycie montażowej,

zamontować maszynę lub urządzenie do podłoża,

zamontować osprzęt na płycie montażowej,

uciąć przewody o odpowiedniej długości,

odizolować końcówki przewodów na odpowiedniej długości,

uformować przewody w wiązki,

wykonać połączenia elektryczne podzespołów w układzie rozruchu maszyny,

wykonać połączenia elektryczne podzespołów w układzie zasilania maszyny lub

urządzenia elektrycznego,

sprawdzić poprawność montażu mechanicznego,

sprawdzić poprawność montażu elektrycznego,

wykonać niezbędne poprawki montażu mechanicznego,________________________

 

           wykonać niezbędne poprawki montażu elektrycznego,

           podłączyć przewód zasilający maszynę lub urządzenie,

           włączyć napięcie zasilania i dokonać rozruchu maszyny lub uruchomić urządzenie
elektryczne,

           zmierzyć napięcie zasilania oraz napięcie na zaciskach maszyny w trakcie rozruchu
lub na zaciskach uruchomionego urządzenia elektrycznego,

           stosować normy technologiczne,

           stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania zadania,

           utrzymywać ład i prządek na stanowisku pracy w trakcie wykonywania zadania,

           uporządkować stanowisko pracy po wykonaniu zadania,   oczyścić maszynę  lub
urządzenie oraz narzędzia,

           rozliczyć materiały i zagospodarować ewentualne odpady.

Egzaminatorzy będą oceniać:

           przygotowanie maszyny lub urządzenia do wykonania instalacji,

           rozmieszczenie osprzętu na płycie montażowej,

           zamontowanie maszyny lub urządzenia do podłoża,

           zamontowanie osprzęt na płycie montażowej,

           ucięcie odcinków przewodów o odpowiedniej długości,

           odizolowanie końcówek przewodów na odpowiedniej długości,

           uformowanie przewodów w wiązki,

           wykonanie prawidłowych połączeń elektrycznych podzespołów w układzie rozruchu
maszyny,

           wykonanie prawidłowych połączeń elektrycznych podzespołów w układzie zasilania
maszyny lub urządzenia elektrycznego,

           sprawdzenie poprawności montażu mechanicznego,

           sprawdzenie poprawności montażu elektrycznego,

           wykonanie niezbędnych poprawek montażu mechanicznego,

           wykonanie niezbędnych poprawek montażu elektrycznego,

           podłączenie przewodu zasilającego maszynę lub urządzenie,

           włączenie napięcia zasilania i dokonanie rozruchu maszyny lub  uruchomienie
urządzenia elektrycznego,

           poprawność pomiaru  napięcia zasilania  oraz  napięcia  na zaciskach  maszyny
w trakcie rozruchu lub na zaciskach uruchomionego urządzenia elektrycznego,

           stosowanie norm technologicznych,

           stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania zadania,

           utrzymywanie lądu i porządku na stanowisku pracy w trakcie wykonywania zadania,

           wykonanie zadania w przewidzianym czasie,

           uporządkowanie stanowiska pracy po wykonaniu zadania, oczyszczenie maszyny lub
urządzenia oraz narzędzi,

           rozliczenie materiałów i zagospodarowanie ewentualnych odpadów.

 

4.    Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1.      uzasadnić sposób wykonania zadania,

4.2.      ocenić jakość wykonanego zadania.

czyli:

           uzasadnić wybór technologii montażu podzespołów na płycie montażowej,

           zademonstrować rozruch maszyny lub działanie urządzenia elektrycznego,

           ocenić jakość wykonanego zadania.

Egzaminatorzy będą oceniać:

           uzasadnienie wyboru technologii montażu podzespołów na płycie montażowej,

           zademonstrowanie rozruchu maszyny lub działania urządzenia elektrycznego,

           oceną jakości wykonanego zadania.

 

 

 

Instrukcja do wykonania zadania

Aby bezpiecznie i poprawnie wykonać zadanie:

1.  Przeanalizuj    dokładnie    treść    zadania    oraz    schemat    rozwinięty    uzwojenia
wzornikowego grupowego.

2.             Zapisz w formularzu PLAN DZIAŁANIA:

 

a)        czynności niezbędne do prawidłowego wykonania połączeń uzwojeń stojana
i skojarzenia ich w gwiazdę,

b)        czynności niezbędne do wykonania montażu mechanicznego silnika,

 

b)        wykaz niezbędnych części silnika, materiałów, narzędzi i mierników do
wykonania połączeń uzwojeń i montażu mechanicznego silnika,

c)                  narysuj schemat skojarzenia uzwojenia stojana w gwiazdę.

 

3.             Przystąp do zorganizowania stanowiska pracy: zgromadź i rozmieść na stanowisku
materiały, narzędzia i mierniki.

4.             Sprawdź stan techniczny narzędzi i mierników.

5.             Dobierz odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do bezpiecznego wykonania
połączeń uzwojeń stojana i montażu mechanicznego silnika.

6.             Wykonaj zaplanowane czynności związane z połączeniem uzwojeń i montażem
mechanicznym silnika zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.             Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko, oczyść używane narzędzia,
zagospodaruj odpadki.

8.             Sprawdź zgodność wykonanych połączeń ze schematami - rozwiniętym uzwojenia
i skojarzenia uzwojenia w gwiazdę.

9.             Sprawdź jakość wykonanego montażu mechanicznego silnika.

10.      Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do prezentacji wykonanego zadania.

11.      Podłącz napięcie zasilania, uruchom silnik i zademonstruj jego działanie.

12.      Podczas prezentacji uzasadnij sposób wykonania połączeń uzwojeń i montażu silnika,
zmierz prędkość obrotową silnika i porównaj ją z prędkością znamionową podaną na
tabliczce znamionowej, oceń jakość wykonanego zadania.

 

 

 

Kryteria poprawnego wykonania zadania:

Zaplanowanie wykonania zadania jest poprawne, jeśli:

•      zapiszesz   w  formularzu   czynności   związane   z   wykonaniem   montażu   silnika
elektrycznego:

połączenie uzwojeń stojana, skojarzenie uzwojeń w gwiazdą, wykonanie montażu mechanicznego silnika, podłączenie napięcia zasilania, uruchomienie silnika, pomiar prędkości obrotowej silnika.

•      wymienisz części silnika potrzebne do jego montażu:

uzwojony stojan silnika,

wirnik klatkowy,

dwa łożyska toczne,

wentylator,

tabliczka zaciskowa,

dwie tarcze łożyskowe,

osłona wentylatora,

śruby mocujące tarcze łożyskowe.

•      wymienisz materiały potrzebne do montażu silnika:

drewniane kliny do kształtowania czół uzwojeń,

izolacyjna koszulka olejowa,

taśma bawełniana do mocowania czół uzwojeń,

preszpan na przekładki międzyfazowe,

spoiwo lutownicze z topnikiem,

przewód (LY) łączący uzwojenia z tabliczką zaciskową.

•      wymienisz narzędzia potrzebne do montażu silnika:

lutownica oporowa 120 W,

stół pomiarowy,

nożyczki,

nóż monterski,

szczypce uniwersalne płaskie,

młotek,

szczypce oczkowe,

skrobak,

szczypce do cięcia przewodów,

komplet wkrętaków,

komplet kluczy płaskich.

•      wymienisz mierniki potrzebne do montażu silnika:

megaomomierz,

miernik uniwersalny,

stroboskop lub prądnica tachometryczna.

•      narysujesz schemat skojarzenia uzwojenia stojana w gwiazdę.

 

Zorganizowanie stanowiska jest poprawne, jeśli:

•     wybierzesz z magazynu materiały potrzebne do montażu silnika:

drewniane kliny do kształtowania czół uzwojeń,

izolacyjna koszulka olejowa,

taśma bawełniana do mocowania czół uzwojeń,

preszpan na przekładki między fazowe,

spoiwo lutownicze z topnikiem,

przewód (LY) łączący uzwojenia z tabliczką zaciskową.

•     wybierzesz z magazynu narzędzia potrzebne do montażu silnika:

lutownica oporowa 120 W,

stół pomiarowy,

nożyczki,

nóż monterski,

szczypce uniwersalne płaskie,

młotek,

szczypce oczkowe,

skrobak,

szczypce do cięcia przewodów,

komplet wkrętaków,

komplet kluczy płaskich.

•     wybierzesz z magazynu mierniki:

megaomomierz,

miernik uniwersalny,

stroboskop lub prądnica tachometryczna.

           zgromadzisz wybrane narzędzia, mierniki i materiały na stanowisku pracy,

           sprawdzisz działanie megaomomierza, próbnika izolacji, lutownicy oporowej,

           dobierzesz odzież roboczą:

ubranie robocze jedno- lub dwuczęściowe, nakrycie głowy.

Wykonanie zadania jest poprawne, jeśli zachowując przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska:

•     wykonasz połączenia uzwojenia stojana:

ukształtujesz czoła uzwojeń,

włożysz przekładki między fazowe,

odizolujesz końcówki przewodów nawojowych grup zezwojów,

nałożysz koszulkę izolacyjną na jedną z łączonych końcówek,

skręcisz przewody nawojowe ze sobą,

zlutujesz połączenia,

nasuniesz koszulkę izolacyjną na lutowane połączenia,

umocujesz czoła uzwojenia taśmą bawełnianą,

uformujesz (uciśniesz) zasuwki żłobkowe,

           sprawdzisz zgodność wykonanych połączeń z dokumentacją,

           wykonasz niezbędne poprawki,

           sprawdzisz stan izolacji megaomomierzem,

           skojarzysz uzwojenia stojana w gwiazdę,

           podłączysz końcówki uzwojeń do tabliczki zaciskowej,_______________________

 

w trakcie wykonywania połączeń elektrycznych będziesz posługiwał się narzędziami zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonasz montaż mechaniczny silnika:

sprawdzisz stan łożysk,

umocujesz wirnik w stojanie,

przykręcisz śrubami tarcze łożyskowe,

umocujesz wentylator na wale silnika,

umocujesz i przykręcisz osłonę wentylatora,

przykręcisz tabliczkę zaciskową.

w trakcie wykonywania montażu mechanicznego silnika będziesz posługiwał się narzędziami zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, podłączysz przewód zasilający silnik elektryczny:

zachowasz kolejność faz napięcia zasilania,

podłączysz przewód ochronny PE do obudowy silnika, włączysz napięcie zasilania i uruchomisz silnik,

po   uruchomieniu  silnika zmierzysz prędkość  obrotową  silnika  i porównasz ją z prędkością znamionową podaną na tabliczce znamionowej silnika, wykonasz zadanie w przewidzianym czasie,

uporządkujesz stanowisko pracy, wyrzucisz odpady - resztki izolacji, krótkie kawałki przewodów, zdasz narzędzia i mierniki do magazynu.

Zaprezentowanie efektu wykonanego zadania jest poprawne, jeśli:

          uzasadnisz wybór technologii montażu elektrycznego i mechanicznego podzespołów
silnika elektrycznego,

          zademonstrujesz   działanie   zmontowanego   silnika   elektrycznego,   zmierzysz jego
prędkość obrotową i porównasz ją z prędkością znamionową podaną na tabliczce
znamionowej,

          ocenisz jakość wykonanego montażu silnika elektrycznego.

 

 

Instrukcja do wykonania zadania

Aby bezpiecznie i poprawnie wykonać zadanie:

1.  Przeanalizuj  dokładnie  treść  zadania oraz załączone  schematy  -  ideowy układu
rozruchowego gwiazda - trójkąt silnika indukcyjnego i sterowania stycznikowego.

2.             Zapisz w formularzu PLAN DZIAŁANIA:

 

a)                  czynności   niezbędne   do   poprawnego   połączenia   mechanicznego    silnika
z maszyną roboczą,

b)                 czynności niezbędne  do wykonania układu rozruchowego  gwiazda - trójkąt
silnika,

c)                  wykaz  niezbędnych  podzespołów  elektrycznych,   narzędzi   i   mierników  do
wykonania połączenia mechanicznego  silnika z maszyną roboczą i  układu
rozruchowego silnika.

 

4.             Przystąp do zorganizowania stanowiska pracy: zgromadź i rozmieść na stanowisku
podzespoły elektryczne, narzędzia i mierniki niezbędne do wykonania połączenia
mechanicznego silnika z maszyną roboczą i układu rozruchowego silnika.

5.             Sprawdź stan techniczny podzespołów, narzędzi i mierników.

6.             Dobierz odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do bezpiecznego wykonania
zadania.

7.             Wykonaj zaplanowane uczynności związane z połączeniem mechanicznym silnika
z  maszyną roboczą i  wykonaniem  układu  rozruchowego  zgodnie  z  zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy.

8.             Po    zakończeniu    pracy    uporządkuj    stanowisko,    oczyść    używane    narzędzia,
zagospodaruj odpadki.

9.             Sprawdź   zgodność   wykonanych   połączeń   ze   schematami   -   ideowym   układu
rozruchowego gwiazda - trójkąt silnika indukcyjnego i sterowania stycznikowego.

10.      Sprawdź jakość wykonanego połączenia mechanicznego silnika z maszyną roboczą.

11.      Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do prezentacji wykonanego zadania.

12.      Podłącz napięcie zasilania i zademonstruj działanie układu.

13.      Podczas prezentacji uzasadnij sposób wykonania połączenia mechanicznego silnika
z maszyną roboczą oraz sposób wykonania układu rozruchowego silnika, sprawdź
działanie urządzeń zabezpieczających - trójfazowego wyłącznika instalacyjnego C 10
i jednofazowego wyłącznika instalacyjnego Bi-Wts 10, oceń jakość wykonanego
zadania.

 

 

Kryteria poprawnego wykonania zadania:

Zaplanowanie wykonania zadania jest poprawne, jeśli:

•      zapiszesz w formularzu czynności związane z wykonaniem zadania:

sprzęgnięcie silnika z maszyną roboczą montaż mechaniczny podzespołów, wykonanie połączeń elektrycznych, podłączenie napięcia zasilania, uruchomienie układu rozruchowego, sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczająch.

•      wymienisz podzespoły elektryczne potrzebne do wykonania układu rozruchowego:

trzy styczniki,

przekaźnik czasowy,

bezpiecznik instalacyjny BI- Wts 10,

trójfazowy wyłącznik instalacyjny C 10,

przekaźnik termobimetalowy,

przycisk sterowniczy zwiemy,

przycisk sterowniczy rozwierny.

•      wymienisz narzędzia potrzebne do wykonania układu rozruchowego:

wiertarka z kompletem wierteł,

kombinerki,

młotek,

metrówka,

szczypce do cięcia przewodów,

nóż monterski,

komplet wkrętaków,

komplet kluczy płaskich.

•      wymienisz mierniki potrzebne do wykonania układu rozruchowego:

miernik uniwersalny.

Zorganizowanie stanowiska jest poprawne, jeśli:

•      wybierzesz z magazynu podzespoły elektryczne potrzebne do wykonania układu
rozruchowego:

sprzęgło, trzy styczniki, przekaźnik czasowy, bezpiecznik instalacyjny Bi-Wts 10, trójfazowy wyłącznik instalacyjny C 10, przekaźnik termobimetalowy, przycisk sterowniczy zwiemy, przycisk sterowniczy rozwierny.

•      wybierzesz z magazynu narzędzia potrzebne do wykonania układu rozruchowego:

wiertarka z kompletem wierteł,

kombinerki,

młotek,

metrówka,

szczypce do cięcia przewodów,_____________________________________

 

nóż monterski,

komplet wkrętaków,

komplet kluczy płaskich, wybierzesz z magazynu miernik uniwersalny.

zgromadzisz wybrane podzespoły elektryczne, narzędzia, i mierniki na stanowisku pracy,

sprawdzisz działanie miernika uniwersalnego, dobierzesz odzież roboczą:

ubranie robocze jedno- lub dwuczęściowe, nakrycie głowy.

Wykonanie zadania jest poprawne, jeśli zachowując przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska:

•     połączysz mechanicznie silnik z maszyną roboczą:

-    połączysz siłnik z maszyną roboczą zachowując współosiowość wałów,
osłonisz części wirujące silnika i maszyny roboczej,

zamontujesz silnik i maszynę roboczą pewnie do podłoża.

           rozmieścisz podzespoły elektryczne  układu rozruchowego na płycie montażowej,
zachowując między nimi odległości umożliwiające swobodne łączenie przewodami
elektrycznymi,

           wykonasz montaż mechaniczny podzespołów układu rozruchowego:

zamontujesz styczniki pewnie do podłoża, bez odchyłek od pionu i poziomu, zamontujesz przekaźnik czasowy pewnie do podłoża,  bez odchyłek od pionu i poziomu,

-    zamontujesz trójfazowy wyłącznik instalacyjny CIO pewnie  do podłoża,   bez
odchyłek od pionu i poziomu,

zamontujesz bezpiecznik instalacyjny Bi-Wts 10 pewnie do podłoża, bez odchyłek od pionu i poziomu,

zamontujesz przyciski sterownicze w odległości od podłoża umożliwiającej swobodne wykonywanie czynności łączeniowych.

           w trakcie wykonywania montażu mechanicznego będziesz posługiwał się narzędziami
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

           przygotujesz przewody do wykonania połączeń elektrycznych między podzespołami
układu rozruchowego:

-    przygotujesz odcinki przewodów o odpowiedniej długości,
odizolujesz końcówki przewodów na odpowiedniej długości.

•     wykonasz połączenia elektryczne między podzespołami układu rozruchowego:

wykonasz połączenia zgodnie z dokumentacją,

zastosujesz przewody o odpowiednich kolorach izolacji (przewody fazowe - czarny lub brązowy, przewód neutralny - niebieski, przewód ochronny PE - żółto­zielony),

-        poprowadzisz wiązki przewodów w pionie i poziomie, mocując je pewnie do
podłoża,

-        prawidłowo podłączysz styczniki (zestyki robocze  o  numerach nieparzystych
podłączysz od strony zasilania a zestyki robocze o numerach parzystych od strony
obciążenia, zaciski A2 styczników podłączysz do przewodu neutralnego N)

-        prawidłowo podłączysz przekaźnik czasowy,

-        prawidłowo podłączysz trójfazowy wyłącznik instalacyjny CIO (zaciski oznaczone

 

numerami nieparzystymi podłączysz od strony zasilania),

-        prawidłowo podłączysz bezpiecznik instalacyjny Bi- Wtsl O,

-        prawidłowo podłączysz przekaźnik termobimetalowy,
obudowę silnika połączysz z przewodem ochronnym PE.

 

          w trakcie wykonywania połączeń elektrycznych będziesz posługiwał się narzędziami
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

          sprawdzisz prawidłowość wykonanych połączeń elektrycznych,

          sprawdzisz ciągłość przewodów fazowych, neutralnego N i ochronnego PE,

          wykonasz niezbędne poprawki,

          podłączysz napięcie zasilania i uruchomisz układ rozruchowy gwiazda - trójkąt,

          sprawdzisz poprawność działania układu rozruchowego,

          sprawdzisz działanie urządzeń zabezpieczających:

trójfazowego wyłącznika instalacyjnego CIO, bezpiecznika instalacyjnego Bi-WtslO.

          wykonasz zadanie w przewidzianym czasie,

          uporządkujesz stanowisko pracy, wyrzucisz odpady - resztki izolacji, krótkie kawałki
przewodów,

          zdasz narzędzia i miernik uniwersalny do magazynu.

Zaprezentowanie efektu wykonanego zadania jest poprawne, jeśli:

           uzasadnisz wybór technologii montażu elektrycznego i mechanicznego podzespołów
układu rozruchowego gwiazda - trójkąt,

           zademonstrujesz działanie układu rozruchowego, zmierzysz prędkość obrotową silnika
i porównasz ją z prędkością znamionową podaną na tabliczce znamionowej silnika,

           ocenisz jakość wykonanego układu rozruchowego._____________________________

 

IV. ZAŁĄCZNIKI

IV. 1. Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu

Zawód: elektromechanik

symbol cyfrowy: 724[05]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,
rysunków,   szkiców,  wykresów,   dokumentacji   technicznych   i   technologicznych,
a w szczególności:

1.1.                  rozróżniać  pojęcia,  określenia  i  wielkości  charakteryzujące  obwody  oraz  podzespoły
elektryczne i konstrukcje mechaniczne;

1.2.                  stosować prawa elektrotechniki i mechaniki;

1.3.                  rozpoznawać i klasyfikować maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną;

1.4.                  rozpoznawać elementy elektryczne i elektroniczne oraz podzespoły maszyn i urządzeń
zasilanych energią elektryczną na rysunkach, schematach elektrycznych i montażowych;

1.5.                  rozróżniać funkcje maszyn, urządzeń i podzespołów elektrycznych na podstawie schematów
ideowych;

1.6.                  rozróżniać parametry techniczne maszyn, urządzeń i podzespołów elektrycznych;

1.7.                  rozpoznawać podzespoły maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie ich parametrów
i danych znamionowych;

1.8.                  rozpoznawać rodzaje ochrony przeciwporażeniowej na schematach elektrycznych maszyn
i urządzeń.

2.   Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        obliczać   i   szacować   wartości   wielkości   elektrycznych   w   obwodach   prądu   stałego
i przemiennego;

2.2.        dobrać   narzędzia   pomiarowe   w   zależności   od   przewidywanych   wartości   wielkości
mierzonych, dokładności pomiaru wielkości fizycznych, geometrycznych i elektrycznych;

2.3.        przeprowadzać kalkulację zużycia surowców i materiałów oraz kosztów wykonania usług;

2.4.        dobierać długości oraz przekroje przewodów i kabli, łączących poszczególne podzespoły
maszyn    i urządzeń   elektrycznych   oraz   przewodów   zasilających,    z uwzględnieniem
charakteru obciążenia i miejsca zainstalowania;

2.5.        dobierać  części  zamienne maszyn  i  urządzeń,  materiały  eksploatacyjne  oraz osprzęt
instalacyjny w oparciu o dane w katalogach;

2.6.        interpretować wyniki pomiarów pracy maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych;

2.7.        dobierać narzędzia do montażu i instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

2.8.                   obliczać wartości zabezpieczeń na podstawie danych znamionowych urządzeń i maszyn
elektrycznych oraz dobrać wkładki bezpiecznikowe;

2.9.        obliczać wartości nastaw zabezpieczeń termicznych napędów w oparciu o dane znamionowe
silników i sposób ich rozruchu.

3.   Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny     pracy,     ochrony     przeciwpożarowej     oraz     ochrony     środowiska,
a w szczególności:

 

3.1.        stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska obowiązujące na stanowisku pracy elektromechanika;

3.2.        wskazywać zagrożenia występujące podczas prac z wykorzystaniem narzędzi, maszyn
i urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz prac z maszynami wirującymi;

3.3.        dobierać środki ochrony osobistej do prac z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń
zasilanych energią elektryczną;

3.4.        dobierać środki ochrony przeciwporażeniowej do prowadzonych prac instalacyjnych;

3.5.        wskazywać skutki włączenia oraz wyłączenia urządzeń, maszyn, instalacji elektrycznych
w trakcie prowadzonych prac instalacyjnych;

3.6.        stosować zasady i środki ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej na
stanowisku pracy elektromechanika;

3.7.        wskazywać   sposoby   udzielania  pomocy   przedlekarskiej   osobom   porażonym   prądem
podczas wykonywania prac instalacyjnych i montażowych.

Część II - zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,
tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1.                  rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa
pracy,   prawa  podatkowego   i  przepisów  regulujących   podejmowanie   i  wykonywanie
działalności gospodarczej;

1.2.                  rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej;

1.3.                  identyfikować  i  analizować  informacje dotyczące  wymagań   i  uprawnień  pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2.   Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1.        analizować   informacje  związane  z  podnoszeniem  kwalifikacji,   poszukiwaniem   pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2.        sporządzać    dokumenty    związane    z    poszukiwaniem    pracy    i    zatrudnieniem    oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3.        rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap   praktyczny   egzaminu   obejmuje   praktyczne   umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami:

1.  Montaż określonej maszyny lub urządzenia elektrycznego zgodnie
z dokumentacją.

2.         Zainstalowanie    maszyny    o    wskazanym    rodzaju    rozruchu
lub urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją.

Absolwent powinien umieć:

1.   Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

1.1.                  sporządzić plan działania;

1.2.                  sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego,
narzędzi;

1.3.                  wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

 

2.    Organizować stanowisko pracy:

2.1.        zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2.2.        sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

2.3.        dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

3.   Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,   ochrony   przeciwpożarowej   oraz   ochrony   środowiska   i   wykazać   się
umiejętnościami objętymi tematami:

3.1.    Montaż    określonej     maszyny     lub     urządzenia     elektrycznego    zgodnie
z dokumentacją:

3.1.1                            przygotować podzespoły i elementy do montażu;

3.1.2            dokonać montażu podzespołów mechanicznych;

3.1.3            przygotować przewody i wiązki przewodów elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

3.1.4            wykonać połączenia elementów obwodu elektrycznego zgodnie z dokumentacją;

3.1.5            sprawdzać poprawność wykonanych połączeń mechanicznych i elektrycznych;

3.1.6            przeprowadzić pomiary powykonawcze;

3.1.7            uruchomić maszynę lub urządzenie;

3.1.8            kontrolować na bieżąco jakość prac i usuwać usterki;

3.1.9            utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

3.1.10        wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

3.1.11                      uporządkować stanowisko pracy, oczyścić maszyny, narzędzia i sprzęt, rozliczyć
materiały, zagospodarować odpady.

3.2.    Zainstalowanie  maszyny   o  wskazanym   rodzaju   rozruchu   lub   urządzenia
elektrycznego zgodnie z dokumentacją:

3.2.1.          przygotować maszynę, urządzenia i osprzęt do wykonania instalacji;

3.2.2.          wykonać montaż urządzeń i osprzętu;

3.2.3.          przygotować przewody elektryczne;

3.2.4.          wykonać połączenia podzespołów w układzie rozruchu;

3.2.5.          wykonać połączenia podzespołów w układzie zasilania maszyny lub urządzenia
elektrycznego;

3.2.6.          sprawdzić poprawność wykonanych połączeń;

3.2.7.          przeprowadzić pomiary powykonawcze;

3.2.8.          uruchomić wykonaną instalację;

3.2.9.          kontrolować na bieżąco jakość prac i usuwać usterki;

3.2.10.      stosować normy technologiczne;

3.2.11.      utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

3.2.12.      wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

3.2.13.      uporządkować stanowisko pracy, oczyścić maszyny, narzędzia i sprzęt, rozliczyć
materiały, zagospodarować odpady.

4.   Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1.          uzasadnić sposób wykonania zadania;

4.2.          ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych

objętych tematami:

1.   Montaż określonej maszyny lub urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją

Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Stół monterski z doprowadzonym zasilaniem wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlony   sztucznie   zgodnie   z normą.   Maszyny,   urządzenia   elektryczne   i   części   zamienne

 

do montażu zgodnie z warunkami zadania. Komplet narzędzi: cęgi, szczypce, nóż monterski, wkrętaki, pinceta, cęgi do ściągania izolacji, narzędzia do formowania wyprowadzeń. Stacja lutownicza, lutowie, pasty, miernik cyfrowy uniwersalny. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

2.   Zainstalowanie    maszyny    o    wskazanym    rodzaju    rozruchu    lub    urządzenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją

Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Stół monterski z doprowadzonym zasilaniem wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlony sztucznie zgodnie z normą. Maszyny, urządzenia elektryczne do zainstalowania zgodnie z warunkami zadania. Płyta montażowa umożliwiająca wykonanie instalacji zasilającej. Komplet narzędzi: cęgi, szczypce, nóż monterski, wkrętaki, pinceta, cęgi do ściągania izolacji, narzędzia do formowania wyprowadzeń. Stacja lutownicza, lutowie, pasty, miernik cyfrowy uniwersalny. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

 

 

 

 

Informację opracował Roman Różanski styczeń 2005 roku.