Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Informację opracowano na podstawie Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

„Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych,

Centralna Komisja Egzaminacyjna poleca Państwa uwadze cykl informatorów o państwowym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym dla absolwentów trzyletnich szkół zawodowych. Egzamin ten po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w 2005 roku i przygotowywany jest dla wszystkich chętnych absolwentów tych szkół kształcących się w jednym z 53 zawodów.

Podstawą prawną egzaminu jest:

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21  marca 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 29, poz. 323 z dnia 6 kwietnia 2001 r. z późn. zm.)

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1195
z dnia 19 maja 2004 r. z późn. zm.)

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (załącznik do Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411 z dnia 24 marca
2003 r.)

Cykl informatorów, który przygotowaliśmy, ma charakter przede wszystkim praktyczny -chcemy za jego pomocą dać Państwu możliwość przyjrzenia się, w jaki sposób zapisy prawa oświatowego dotyczącego systemu egzaminów zewnętrznych w trzyletnim kształceniu zawodowym przekładają się na konkrety, czyli na:

    opis wymagań, które trzeba spełnić, aby przystąpić do egzaminu,

    opis warunków koniecznych do zdania egzaminu,

    opis struktury egzaminu w jego części pisemnej i praktycznej wraz z wymaganiami
egzaminacyjnymi i przykładowymi kryteriami oceniania,

    opis materiałów egzaminacyjnych wraz z wzorami,

    przykłady zadań wraz z odpowiedziami.

Informatory o egzaminie zawodowym kierujemy do tych uczniów szkół zawodowych, którzy po ukończeniu szkoły przystąpią do egzaminu przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, żeby potwierdzić dyplomem kwalifikacje w zawodzie, w którym odbywali kształcenie.


MARIA MAGDZIARZ

p. o. (Dyrektor Centralnej %pmisji 'Egzaminacyjnej


Informacje o umiejętnościach zawodowych, które będą potwierdzane na egzaminie, pozwolą nauczycielom właściwie ukierunkować kształcenie, a pracodawcom prezentują poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół legitymujących się dyplomem. Służyć też mogą teoretykom i praktykom kształcenia zawodowego jako istotna pomoc w projektowaniu modeli zawodów przewidywanych do kształcenia i doskonalenia zawodowego w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz systemach zatrudnienia.”

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

I.   OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM
KWALIFIKACJE ZAWODOWE
.......................................................................... 3

LI.   Jaka jest struktura egzaminu i wjakiej formie będą sprawdzane wiadomości

i umiejętności z zakresu zawodu?............................................................... 3

1.2.        Jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie? ....... 4

1.3.        Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zdać egzamin?............................   4

1.4.        Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc przystąpić do egzaminu?.   5

1.5.        Gdzie i od kogo można uzyskać szczegółowe informacje o egzaminie
zawodowym?...............................................................................................     5

II. ETAP PISEMNY EGZAMINU.............................................................................  6

11.1.       Organizacja i przebieg ................................................................................   6

11.2.       Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części I .............. 7

11.3.       Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części II.............. 16

11.4.       Odpowiedzi do przykładowych zadań..................................................... 20

III.ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU.................................................................... 20

111.1.     Organizacja i przebieg................................................................................. 20

111.2.     Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania....................... 22

111.3. .Przykład zadania praktycznego do tematu: Wykonanie naprawy i obsługi

wskazanego    urządzenia    elektrycznego    lub    elektronicznego    pojazdu
samochodowego zgodnie z dokumentacją.............................................. 25

IV. ZAŁĄCZNIKI....................................................................................................... 29

IV. 1.   Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu.............................. 29

FV.2.   Przykład instrukcji do etapu pisemnego ............................................... 33

IV.3.   Przykład karty odpowiedzi do etapu pisemnego................................... 34

IV.4.   Przykład informacji do etapu praktycznego........................................... 35

IV.5.   Wzór dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe................... 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.    OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Egzamin ten,  zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym.

Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego

poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania

egzaminu opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu

kształcenia.

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych

komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku.

Na terenie swojej działalności (patrz mapka na wewnętrznej stronie okładki) okręgowe

komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy

zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzne komisje egzaminacyjne.

Egzaminy zawodowe mogą zdawać absolwenci wszystkich typów szkól zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które kształcą w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są 2 razy w ciągu roku szkolnego. Terminy egzaminów ustala i ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 8 miesięcy przed terminem ich przeprowadzenia.

Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych egzaminy przeprowadzane są w następnym tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a dla absolwentów technikum i technikum uzupełniającego - w następnym tygodniu po zakończeniu egzaminu maturalnego.

Do egzaminu mogą przystąpić również absolwenci szkół zawodowych kształcących młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej młodzieży, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub orzeczeń lekarskich, czas egzaminu pisemnego może być wydłużony o 30 minut, a warunki i przebieg egzaminu będą dostosowane do jej potrzeb.

 

1.1. Jaka jest struktura egzaminu i w jakiej formie będą sprawdzane wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu?

Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny.

Etap pisemny składa się z dwóch części: część I obejmuje sprawdzenie wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w danym zawodzie, a część II - sprawdzenie wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

W części I test zawiera 50 zadań, a w części 11-20 zadań. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.

Etap praktyczny sprawdza określony zakres praktycznych umiejętności dla zawodu wynikających z tematów zadań ustalonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych. W   tym   etapie   zdający   powinien   wykonać   zadanie   egzaminacyjne   w   formie   testu praktycznego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 180 minut i dłuższy niż 240 minut.

I. 2. Jakie wiadomości i umiejętności beda sprawdzane na egzaminie?

Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.

Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z dnia 3 lutego 2003 r. i stanowią oddzielny załącznik do tego rozporządzenia (Dz.U. Nr 49, poz. 411 z dnia 24 marca 2003 r.).

Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, że zawarte w standardzie umiejętności sprawdzane na egzaminie, ustalono odrębnie dla obu etapów egzaminu.

 

Umiejętności zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane

do określonych obszarów wymagań.

Umiejętności sprawdzane w części I ujęto w 3 obszarach wymagań:

     czytanie   ze   zrozumieniem   informacji   przedstawionych   w   formie   opisów,
instrukcji,    rysunków,    szkiców,    wykresów,    dokumentacji    technicznych
i technologicznych,

     przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

     bezpieczne     wykonywanie     zadań     zawodowych     zgodnie     z     przepisami
bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,   ochrony   przeciwpożarowej   oraz   ochrony
środowiska.

Umiejętności sprawdzane w części II ujęto w 2 obszarach wymagań:

     czytanie   ze   zrozumieniem   informacji   przedstawionych   w   formie   opisów,
instrukcji, tabel, wykresów,

     przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejętności przyporządkowano do 4 obszarów wymagań:

     planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania,

     organizowanie stanowiska pracy,

     wykonywanie     zadania      egzaminacyjnego     z      zachowaniem     przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

     prezentowanie efektu wykonanego zadania.

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstawę do przygotowania zadań egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, że zadania egzaminacyjne będą ■ sprawdzały tylko te umiejętności, które zapisane są w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Rodzaj zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności przyporządkowane do danego obszaru wymagań będzie wiązał się ściśle z tym obszarem.

Umiejętności ujęte w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów egzaminu, będą omówione wraz z przykładami zadań w rozdziałach II. i III. informatora.

Każdy zdający powinien zapoznać się ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla zawodu, w którym chce potwierdzić kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV niniejszego informatora.

1.3. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zdać egzamin?

Przyjęto, że w etapie pisemnym zdający może otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska:

-     z części I - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

-     z części II - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

W etapie praktycznym oceniany będzie sposób wykonania zadania praktycznego oraz jego efekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania przyjętymi dla danego zadania. Spełnienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania, pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów.

Zdający zda ten etap egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli spełni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu.

Zdający, który zdał egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

UWAGA!

Informacje o wynikach egzaminu zdający uzyska od dyrektora szkoły.

I. 4. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc przystąpić do egzaminu?

Zdający powinien:

1.      Ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.

2.      Złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej
szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

3.      Zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję
egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z numerem PESEL).

Zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię lub orzeczenie wskazujące na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb.

UWAGA!

Informacje o terminie i miejscu egzaminu może przekazać zdającym dyrektor szkoły lub

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W zależności od specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony będzie egzamin zawodowy,

okręgowa  komisja  egzaminacyjna  może  wezwać  zdającego   na  szkolenie  w  zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na

określonych stanowiskach egzaminacyjnych.  Szkolenie powinno  być zorganizowane nie

wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

I. 5. Gdzie i od kogo można uzyskać szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym?

Szczegółowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaśnień dotyczących, między innymi, możliwości:

     powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdały egzaminu,

     przystąpienia do egzaminu w terminie innym niż bezpośrednio po ukończeniu szkoły,

     udostępniania informacji na temat wyniku egzaminu,

     otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
udziela dyrektor szkoły i okręgowa komisja egzaminacyjna.

II.  ETAP PISEMNY EGZAMINU

II. 1. Organizacja i przebieg

Etap pisemny egzaminu może być zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okręgową komisję egzaminacyjną.

W dniu egzaminu powinieneś zgłosić się w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Powinieneś posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość i numer ewidencyjny PESEL.

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej będziesz poproszony o potwierdzenie gotowości przystąpienia do etapu pisemnego egzaminu.

Słuchaj uważnie informacji przewodniczącego zespołu nadzorującego, który będzie omawiał regulamin przebiegu egzaminu.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej  otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KARTĘ ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny zawiera:

-     stronę tytułową z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa się etap
pisemny  egzaminu  oraz „Instrukcję  dla zdającego"  (w instrukcji  znajdują się
informacje   o   liczbie   stron   arkusza   egzaminacyjnego,   wskazania   dotyczące
rozwiązywania zadań, zaznaczania odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi
w KARCIE ODPOWIEDZI),

-     test 70 zadań wielokrotnego wyboru, w tym 50 zadań w części I ponumerowanych od
1 do 50 oraz 20 zadań w części II ponumerowanych od 51 do 70.

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedną stronę i zawiera:

-     symbol cyfrowy zawodu i oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego,

-     miejsce na wpisanie Twojego numeru ewidencyjnego PESEL i zakodowanie go,

-     miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia,

-     tabele   z  numerami  zadań  odpowiadających   części  I  oraz  części   II  arkusza
egzaminacyjnego z układem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi,

-     miejsce na naklejkę z kodem ośrodka.

Przeczytaj uważnie „Instrukcję dla zdającego" w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim błędów. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcją dla zdającego".

Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe).

Uwaga: Jeśli jesteś uczniem o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo do wydłużonego o 30 minut czasu trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Przewodniczący zespołu nadzorującego wskaże Ci miejsce na sali egzaminacyjnej i dopilnuje, abyś mógł zdawać egzamin w ustalonym dla Ciebie czasie.

Kolejność   rozwiązywania   zadań  jest   dowolna.   Dobrze  jednak  będzie,  jeśli rozplanujesz sobie czas egzaminu. Na rozwiązanie zadań z części I arkusza powinieneś przeznaczyć około 80 minut, na rozwiązanie zadań z części II - około 30 minut. Pozostałe 10 minut powinieneś wykorzystać na sprawdzenie, czy prawidłowo zaznaczyłeś odpowiedzi do poszczególnych zadań w KARCIE ODPOWIEDZI. Pamiętaj! Pracuj samodzielnie! Przystępując do rozwiązywania każdego zadania powinieneś:

-     uważnie przeczytać całe zadanie,

-     przeanalizować rysunki, tabele, itp. oraz treść poleceń,

-     dobrze zastanowić się nad wyborem prawidłowej odpowiedzi,

-     starannie  zaznaczyć  wybraną odpowiedź  w  KARCIE  ODPOWIEDZI  zgodnie
z instrukcją w arkuszu egzaminacyjnym.

Po zakończeniu rozwiązywania zadań, sprawdź w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla wszystkich zadań zaznaczyłeś odpowiedzi.

Przewodniczący ogłosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób będziesz mógł oddać swoją KARTĘ ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny możesz zatrzymać dla siebie.

Jeśli wcześniej zakończysz rozwiązywanie zadań, zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oddania KARTY ODPOWIEDZI.

II. 2. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części I

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki,

czyli:

      rozróżniać podstawowe zjawiska z zakresu elektrotechniki i elektroniki takie jak:
elektroliza, indukcja magnetyczna, indukcja elektromagnetyczna, powstawanie
siły elektrodynamicznej,

      rozróżniać podstawowe prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki takie jak:
Coulomba, Ohma, Joule 'a-Lenza, Kirchhoffa, Faradaya.

Przykładowe zadanie 1.

Zjawisko elektrolizy zachodzi w

A. akumulatorze.

B.  tyrystorze.

C.  kondensatorze.

D. alternatorze.

1.2. stosować pojęcia, określenia i wielkości dotyczące urządzeń i elementów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

czyli:

      stosować pojęcia  i  określenia  dotyczące  urządzeń  elektrycznych pojazdów
samochodowych,   np.:   zdolność   rozruchowa,   pojemność   akumulatora,   kąt
wyprzedzenia zapłonu, kąt zwarcia styków przerywacza,

      stosować   wielkości   dotyczące   elementów   elektrycznych   i   elektronicznych
np.: moc, napięcie, natężenie, pojemność,

      stosować pojęcia i określenia dotyczące urządzeń elektronicznych pojazdów
samochodowych np.: napięcie Zenera, sygnał cyfrowy, sygnał analogowy, czujnik
magnetoindukcyjny, czujnikfotoelektryczny.

Przykładowe zadanie 2.

Symbol 12Ah umieszczony na akumulatorze daje użytkownikowi informację o

A. napięciu znamionowym akumulatora.

B.  prądzie zwarcia akumulatora.

C.  mocy źródła energii elektrycznej.

D.  pojemności dwudziestogodzinnej akumulatora.

1.3. rozpoznawać symbole graficzne instalacji z gniazdami diagnostycznymi, elementów oraz urządzeń wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych na schematach układów elektrycznych,

czyli:

      rozpoznawać symbole graficzne instalacji z gniazdami diagnostycznymi,

      rozpoznawać symbole graficzne elementów wyposażenia elektrycznego pojazdów
samochodowych,  np.: bezpieczników, żarówek,  kondensatorów,  cewek, świec
zapłonowych, przekaźników, wyłączników, akumulatorów,

      rozpoznawać symbole graficzne urządzeń wyposażenia elektrycznego pojazdów
samochodowych, np.: silników, alternatorów, rozruszników, przerywaczy,

      rozpoznawać   symbole   graficzne   elementów   wyposażenia   elektronicznego
pojazdów samochodowych,   np.:  diody, fotodiody, fotorezystora,   termistora,
tranzystora, fototranzystora,

      rozpoznawać symbole graficzne urządzeń wyposażenia elektronicznego pojazdów
samochodowych, np.: prostowników, przerywaczy, modułów, czujników, sond,
sterowników.

1.4. rozpoznawać i klasyfikować podstawowe obwody i układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,

czyli:

      rozpoznawać i klasyfikować podstawowe obwody i układy elektryczne pojazdów
samochodowych, np.: zasilania, rozruchu, zapłonowy, oświetlenia, kontrolno-
sygnalizacyjne,

      rozpoznawać i klasyfikować podstawowe obwody i układy elektroniczne pojazdów
samochodowych, np.: sterujące pracą silnika, podnoszące poziom bezpieczeństwa
/ABS/, przekazujące informacje, podnoszące komfort użytkowania samochodu
/ASR, ESP/, regulacji napięcia, wtrysku paliwa, zapłonowe.

Przykładowe zadanie 4.

Na schemacie instalacji elektrycznej pojazdu przedstawiono układ

1.5. rozróżniać podstawowe parametry techniczne urządzeń i elementów elektrotechniki oraz elektroniki samochodowej, a także przyrządów pomiarowych, urządzeń i systemów służących do ich diagnozowania,

czyli:

      rozróżniać    podstawowe    parametry    techniczne    urządzeń    i    elementów
elektrotechnicznych, np.: moc, napięcie, natężenie, pojemność, wartość cieplna,
oporność, prędkość obrotowa,

      rozróżniać podstawowe parametry techniczne urządzeń i elementów elektroniki
samochodowej, np.: napięcie, moc,

      rozróżniać podstawowe parametry techniczne przyrządów, urządzeń i systemów
służących do diagnozowania, np.: zakres pomiarowy, dokładność pomiarowa,
napięcie zasilania, częstotliwość.

Przykładowe zadanie 5.

Napis na alternatorze 14V, 50A oznacza, że alternator wytwarza prąd o natężeniu

A. 14V podczas pracy bez obciążenia elektrycznego.

B.  50A przy znamionowym obciążeniu.

C.  50A przy obrotach biegu jałowego.

D. 14V przy obrotach maksymalnych.

1.6. rozpoznawać obwody, moduły elektroniczne i układy oraz połączenia elektryczne na schematach,

czyli:

      rozpoznawać obwody i układy elektroniczne na schematach, np.: sterujące pracą
silnika, sterujące pracą układu hamulcowego, kontrolne, oświetlenia, zasilania,
układ wtryskowy i zapłonowy,

      rozpoznawać moduły elektroniczne na schematach, np.: zapłonowy, sterujący
pracą silnika,

      rozpoznawać połączenia elektryczne na schematach, np.: szeregowe, równoległe,
w trójkąt, w gwiazdę, do masy pojazdu, punkty wspólne, złącza konektorowe.

Przykładowe zadanie 6.

1.7. rozpoznawać funkcje oraz parametry użytkowe elementów i urządzeń

elektrycznych i elektronicznych na podstawie oznaczeń zawartych na tabliczkach znamionowych,

czyli:

      rozpoznać funkcje elementów i urządzeń elektrycznych na podstawie oznaczeń
zawartych na tabliczkach znamionowych, np.: wyłączniki, przekaźniki, czujniki,
żarówki, silniki,

      rozpoznać funkcje elementów i urządzeń elektronicznych na podstawie oznaczeń
zawartych   na   tabliczkach   znamionowych,   np.:   przekaźniki,   przerywacze,
sterowniki, wyłączniki,,

      rozpoznać parametry elementów  i  urządzeń  elektrycznych  i elektronicznych
na podstawie oznaczeń zawartych na tabliczkach znamionowych, np.: napięcie
zasilania, moc, obciążenie, temperatura maksymalna.

Przykładowe zadanie 7.

Napis na cokole żarówki „12V, 45/40W" oznacza, że można ją zastosować do

A. kierunkowskazów.

B.  świateł pozycyjnych tylnych.

C.  świateł pozycyjnych przednich.

D. świateł drogowych i mijania.

1.8. stosować zalecenia dotyczące przyrządów i urządzeń diagnostycznych zawarte w instrukcjach serwisowych, napraw i konserwacji,

czyli:

      stosować zalecenia dotyczące sposobu przygotowania przyrządów i urządzeń
zawarte w instrukcjach serwisowych, napraw i konserwacji, np.: wymiana baterii,
kalibracje, test poprawności działania,

      stosować  zalecenia  dotyczące  sposobu podłączania przyrządów   i  urządzeń
zawarte w instrukcjach serwisowych, napraw i konserwacji.

Przykładowe zadanie 8.

W celu zmierzenia napięcia akumulatora przy rozruchu silnika, należy podłączyć

A. amperomierz do zacisków akumulatora.

B. amperomierz między akumulator i rozrusznik.

C. woltomierz między akumulator i rozrusznik.

D. woltomierz do zacisków akumulatora.

2.   Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. dobierać metody, przyrządy pomiarowe oraz urządzenia i systemy diagnostyczne do pomiaru wielkości elektrycznych w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych,

czyli:

      dobierać metody do pomiaru wielkości elektrycznych w instalacjach elektrycznych
pojazdów samochodowych np.: bezpośrednie, pośrednie,

      dobierać   przyrządy   do   pomiaru   wielkości   elektrycznych   w   instalacjach
elektrycznych   pojazdów   samochodowych,    np.:    woltomierz,    amperomierz,
omomierz,

      dobierać   urządzenia   do  pomiaru   wielkości   elektrycznych   w   instalacjach
elektrycznych pojazdów samochodowych np.: diagnoskopy. oscyloskopy,

      dobierać    systemy    diagnostyczne    do    pomiaru    wielkości    elektrycznych
w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych,  np.: skanery,  testery
diagnostyczne /KTS/.

Przykładowe zadanie 9.

Do pomiaru kąta wyprzedzenia zapłonu używamy

A.  kątomierza uniwersalnego.

B.  stetoskopu elektronicznego.

C. areometru.

D.  lampy stroboskopowej.

2.2. interpretować wyniki pomiarów, uzyskanych w postaci wartości liczbowych wielkości elektrycznych, z wydruku lub oscylogramu, dotyczące diagnozowanych elementów, urządzeń, układów i obwodów,

czyli:

      interpretować   wyrażone   w postaci   wartości   liczbowych   wyniki pomiarów
wielkości elektrycznych dotyczące diagnozowanych elementów i urządzeń, np.:
prądu ładowania alternatora, spadku napięcia na stykach przerywacza, gęstości
elektrolitu w akumulatorze,

      interpretować   z   wydruku   lub   oscylogramu   wyniki   pomiarów   dotyczące
diagnozowanych   układów   i   obwodów,   np.:   prądu   zwarcia   w   układzie
rozruchowym, napięcia w układzie zapłonowym.

Przykładowe zadanie 10.

Przyczyną zbyt dużego kąta wyprzedzenia zapłonu może być

A.   uszkodzony kondensator.

B. mała przerwa na stykach przerywacza.

C. duża przerwa na stykach przerywacza.

D. duża przerwa między elektrodami świec.

2.3. analizować i interpretować procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadające im sygnały elektryczne w obwodach, układach, urządzeniach i elementach elektrotechniki i elektroniki samochodowej,

czyli:

      analizować i interpretować procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadające
im sygnały elektryczne w obwodach i układach elektrotechniki samochodowej,
np.: powstawanie wysokiego napięcia w cewce,

      analizować i interpretować procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadające
im sygnały    elektryczne    w    urządzeniach    i    elementach    elektrotechniki
samochodowej, np.: zbyt słaba iskra między elektrodami świec, powstawanie siły
ektromotorycznej w alternatorze,

      analizować i interpretować procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadające
im sygnały  elektryczne  w  obwodach  i  układach  elektroniki  samochodowej,
np.: zbyt niskie napięcie ładowania akumulatora,

      analizować i interpretować procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadające
im sygnały elektryczne w urządzeniach i elementach elektroniki samochodowej
takich jak elektroniczny układ zapłonowy.

Przykładowe zadanie 11.

Napięcie 11V wytwarzane przez alternator przy prędkości obrotowej wału korbowego silnika 3000 obr./min, świadczy o

A. zbyt słabym napięciu paska napędzającego alternator.

B.  zbyt mocnym napięciu paska napędzającego alternator.

C.  niedostatecznym chłodzeniu alternatora.

D. uszkodzonym kondensatorze.

2.4. dobierać urządzenia oraz elementy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego przeznaczone dla określonego modelu pojazdu w oparciu o instrukcje i katalogi,

czyli:

       dobierać urządzenia wyposażenia elektrycznego np.: akumulator, alternator,
rozrusznik do określonego modelu pojazdu,

       dobierać elementy wyposażenia elektrycznego np.: żarówki, bezpieczniki, świece
zapłonowe do określonego modelu pojazdu,

•   dobierać urządzenia wyposażenia elektronicznego, np.: prostowniki, moduły
zapłonowe, czujniki do określonego modelu pojazdu,

•_ dobierać   elementy   wyposażenia   elektronicznego   np.:    diody,   fotodiody,
_____ tranzystory, tyrystory do określonego modelu pojazdu.

 

 

 

 

 

Przykładowe zadanie 12.

Dla FSO Polonez wyposażonego w instalację 12V dobierz z tabeli typ żarówki dla świateł pozycyjnych tylnych o mocy 5W i świateł stop o mocy 21 W.


 

A.

R2

B.

P25-2

C.

P25-1

D.

R19/5


 

Oznaczenie typu

Rodzaj żarówki

R2

12V45/40W

P25-2

12V21/5W

F2

12V35W

P25-1

12V21W

R19/5

12V5W


2.5. dobierać oprzyrządowanie uniwersalne i specjalne do demontażu i montażu urządzeń, elementów elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz elementów wyposażenia pojazdów w oparciu o instrukcje i katalogi,

czyli:

       dobierać  oprzyrządowanie  uniwersalne  do  demontażu  i  montażu  urządzeń,
elementów elektrotechniki i elektroniki samochodowej, np.: klucze monterskie,
wkrętaki, szczypce uniwersalne,

       dobierać   oprzyrządowanie   specjalne   do   demontażu   i   montażu   urządzeń,
elementów      elektrotechniki      samochodowej,      np.:      ściągacze,      klucze
dynamometryczne,

       dobierać   oprzyrządowanie   specjalne   do   demontażu   i   montażu   urządzeń,
elementów elektroniki samochodowej, np.: uchwyty do przekaźników.

Przykładowe zadanie 13.

Do montażu świec zapłonowych należy użyć klucza

A. płaskiego.

B. fajkowego.

C.  dynamometrycznego.

D. typuTORX.

2.6. sporządzać kalkulację kosztów naprawy, wymiany, konserwacji urządzeń i elementów elektrotechniki i elektroniki samochodowej w oparciu o dokumentację techniczną i taryfikatory,

czyli:

*   sporządzić   kalkulacją   kosztów   naprawy,   wymiany,   konserwacji   urządzeń
elementów elektrotechniki samochodowej, np.: rozrusznika, alternatora, wymiany
żarówki, bezpiecznika,

•   sporządzić   kalkulację   kosztów   naprawy,   wymiany,   konserwacji   urządzeń
elementów   elektroniki   samochodowej,    np.:   modułu   zapłonowego,   diody,
regulatora napięcia.

Przykładowe zadanie 14.

Jaki będzie koszt regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, jeżeli czas trwania tej operacji wynosi 50 minut przy stawce 60 złotych za jedną roboczogodzinę?

A. 30 zł

B. 40 zł

C. 50 zł

D. 60

2.7. szacować i obliczać wartości wielkości elektrycznych,

czyli:

      szacować  wartości  wielkości  elektrycznych,   np.:  napięcia  akumulatora  na
podstawie gęstości elektrolitu, prądu znamionowego wyładowania,

      obliczać  wartości  wielkości  elektrycznych,   np.:   mocy,   napięcia,   natężenia,
pojemności, oporności.

Przykładowe zadanie 15.

Akumulator 12V ma pojemność znamionową Q2o = 48 Ah. Jeżeli czas wyładowywania tego akumulatora jest równy 20h, wówczas prąd znamionowy wyładowania ho osiąga wartość

A.  0,2A

B.  0,6A

C.  2,4A

D.  4,0A

2.8. wskazywać na podstawie dokumentacji technicznej i podanych objawów usterek możliwości naprawy lub wymiany uszkodzonego podzespołu elektrycznego i elektronicznego,

czyli:

      wskazać na podstawie dokumentacji technicznej i podanych usterek możliwości
naprawy uszkodzonego podzespołu elektrycznego,   np.:  rozrusznika,  aparatu
zapłonowego,

      wskazać na podstawie dokumentacji technicznej i podanych usterek możliwości
wymiany   uszkodzonego  podzespołu   elektrycznego,   np.:   uzwojenia   stojana,
szczotek komutatora, styków przerywacza,

      wskazać na podstawie dokumentacji technicznej i podanych usterek możliwości
naprawy uszkodzonego podzespołu elektronicznego, np.: zespołu prostowniczego,

      wskazać na podstawie dokumentacji technicznej i podanych usterek możliwości
wymiany   uszkodzonego  podzespołu   elektronicznego,   np.:   diody,   tyrystora,
przekaźnika.

Przykładowe zadanie 16.

Podzespołem pojazdu samochodowego nadającym się do regeneracji jest

A.  reaktor katalityczny.

B.  czujnik zawartości tlenu w spalinach.

C.  rozrusznik.

D. moduł elektroniczny.

3.   Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. określać   warunki    eksploatacji   urządzenia    na    podstawie   jego    danych technicznych,

czyli:

•    określać warunki eksploatacji urządzenia na podstawie jego danych technicznych, np.: położenie, temperatura pracy, wilgotność, sposób zasilania

.

3.2. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące podczas montażu, naprawy i obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

czyli:

     stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podczas montażu, naprawy i obsługi, np.: układu zasilania, układu zapłonowego,

     stosować przepisy ochrony środowiska podczas montażu,  naprawy i obsługi
dotyczące np.: zagospodarowania zużytych akumulatorów, elektrolitu.

      

      Przykładowe zadanie 18.

Przedstawiony symbol, umieszczony na podzespole samochodowym oznacza

A.   zakaz transportu podzespołu.

B.    nakaz transportu podzespołu w pozycji pionowej.

C.   zakaz używania benzyny z dodatkiem ołowiu.

D.    zakaz wyrzucania podzespołu do kosza.

 

3.3. wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka występujące podczas prac obsługowych i naprawczych z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną, sprężonym powietrzem, prac z elementami wirującymi maszyn, toksycznym działaniem spalin samochodowych, wysoką temperaturą oraz podczas badań diagnostycznych,

czyli:

    wskazać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka  podczas prac obsługowych,
naprawczych i diagnostycznych z wykorzystaniem narządzi, maszyn i urządzeń
zasilanych energia elektryczną, np.: porażenie prądem,

    wskazać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka   podczas prac obsługowych,
naprawczych i diagnostycznych z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń
zasilanych sprężonym powietrzem, np.: zaprószenie oczu,

    wskazać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka   podczas prac obsługowych
i naprawczych przy wirujących elementach, podczas toksycznego działania spalin
oraz   działania   wysokiej   temperatury,   np.:   złamanie,   stłuczenie,   zatrucie,
poparzenie.

Przykładowe zadanie 19.

Przeprowadzanie regulacji pracującego silnika w pomieszczeniu zamkniętym bez nałożenia na rurę wydechową elastycznej rury odprowadzającej spaliny na zewnątrz może, być przyczyną zatrucia organizmu człowieka

A.    tlenkiem węgla.

B. dwutlenkiem węgla.

C. azotem.

D.    ozonem.

3.4. dobierać środki ochrony indywidualnej do prac diagnostycznych i naprawy instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

czyli:

     dobierać środki ochrony osobistej podczas wymiany płynów eksploatacyjnych,

     dobierać środki ochrony osobistej podczas prac spawalniczych,

     dobierać środki ochrony osobistej podczas prac przy nagrzanym silniku.

Przykładowe zadanie 20.

Podczas pomiaru gęstości elektrolitu akumulatora samochodowego należy używać

A. okularów ochronnych.

B. rękawic gumowych.

C.    butów gumowych.

D. fartucha skórzanego.

3.5. zabezpieczać   przyrządy   pomiarowe   i   diagnozujące   przed   uszkodzeniem mechanicznym i elektrycznym,

czyli:

     zabezpieczać    przyrządy   pomiarowe    i    diagnozujące   przed    uszkodzeniem
mechanicznym  poprzez,   np.:  przechowywanie   w   odpowiednim   opakowaniu,
stosowanie właściwej pozycji przy pomiarze,

     zabezpieczać   przyrządy   pomiarowe    i    diagnozujące   przed   uszkodzeniem
elektrycznym poprzez, np.: prawidłowe połączenie zacisków przyrządu z układem
mierzonym, dobranie odpowiedniego zakresu pomiarowego, właściwe zasilanie.

Przykładowe zadanie 21.

Przed przystąpieniem do pomiaru nieznanej wartości mierzonego parametru elektrycznego na mierniku należy ustawić

A.    minimalny zakres pomiarowy.

B. średni zakres pomiarowy.

C. maksymalny zakres pomiarowy.

D.    dowolny zakres pomiarowy.

II. 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części II

Absolwent powinien umieć:

1.  Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,

czyli:

     rozróżniać pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, podaż,
bezrobocie, inflacja,

     rozróżniać pojęcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o pracę, urlop, wynagrodzenie
za pracę,

     rozróżniać pojęcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek
VAT, akcyza, PIT,

     rozróżniać pojęcia z obszaru podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
np.: REGON, numer identyfikacjipodatkowej-NIP, rachunek bankowy.

Przykładowe zadanie 1.

Poprzez określenie płacy brutto należy rozumieć kwotę wynagrodzenia pracownika

A. bez podatku dochodowego.

B. określoną w umowie o pracę.

C. obliczoną do wypłaty.

D.    pomniejszoną o składki ZUS.

1.2. rozróżniać     dokumenty    związane    z    zatrudnieniem    oraz    podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

czyli:

    rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem, np.: umowa o pracę, Kodeks Pracy,
deklaracja ZUS,

    rozróżniać dokumenty związane z działalnością gospodarczą, np.: polecenie przelewu,
faktura, deklaracja podatkowa.

Przykładowe zadanie 2.

 1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta,

czyli:

identyfikować   i   analizować   obowiązki   i   uprawnienia  pracownika   określone
w Kodeksie Pracy, umowie o pracę, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie
za pracę,

•  identyfikować   i   analizować   obowiązki   i   uprawnienia   pracodawcy   określone
w Kodeksie Pracy,   umowie o pracę,  względem ZUS,   urzędu skarbowego,  np.:
terminowe    wypłacanie    wynagrodzeń,    odprowadzanie    składek    ubezpieczenia
zdrowotnego i emerytalnego, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,

identyfikować i analizować obowiązki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie
Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy,
zasady pobierania zasiłku,  oferty pracy dla bezrobotnych,   w tym bezrobotnych
absolwentów,

•  identyfikować i analizować obowiązki i uprawnienia klienta podane w umowach
kupna-sprzedaży, z tytułu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usług.

Przykładowe zadanie 3.

Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego?

A.    Umowy — zlecenia.

B. Umowy o dzieło.

C. Umowy o pracę.

D.    Umowy agencyjnej.

2.    Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

czyli:

    analizować oferty urzędów pracy, placówek doskonalących w zawodzie oraz oferty
kursów zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do
potrzeb rynku pracy,

    analizować oferty zakładów pracy,  urzędów pracy,  biur pośrednictwa dotyczące
poszukiwania   pracownika   i   zatrudnienia,   przedstawione   w  formie   ogłoszeń
prasowych, internetowych, tablic ogłoszeń,

    analizować informacje związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spółek handlowych, danych z urzędu pracy na
temat lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usługi i towary.

Przykładowe zadanie 4.

W lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie następującej treści:

Firma z kapitałem zagranicznym specjalizująca się w wyposażeniu warsztatów i magazynów w sprzęt techniczny poszukuje kandydata na stanowisko

MAGAZYNIERA

WYMAGANIA:

     wykształcenie średnie techniczne,

     obsługa komputera,

     znajomość języka niemieckiego.
Ponadto mile widziane jest:

     doświadczenie na podobnym stanowisku.

     prawo jazdy kategorii B.

Oferty wraz z listem motywacyjnym, życiorysem i zdjęciem w terminie dwóch tygodni od daty

ukazania się ogłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Firma „TECHNOPOL" 30-999 NIEZNANÓW ul. Warsztatowa 1.

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła

A.    technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B.

B. technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna język niemiecki.

C.    technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowała jako magazynier.

D.    technikum mechaniczne, obsługuje komputer i zna język niemiecki.

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

czyli:

     sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list
intencyjny, list motywacyjny, curriculum vitae,

     sporządzić  dokumenty  niezbędne przy  uruchamianiu  indywidualnej  działalności
gospodarczej,   np.:   wniosek   o   zarejestrowanie  firmy,   zgłoszenie   do   urzędu
statystycznego o nadanie numeru REGON i urzędu skarbowego o przyznanie numeru
identyfikacji podatkowej-NIP,

     sporządzić   dokumenty   związane   z   wykonywaniem   działalności   gospodarczej,
np.:    zgłoszenie    do    ZUS,   polecenie   przelewu,   fakturę,    księgę   przychodów
i rozchodów.

 

 

 

 

 

Przykładowe zadanie 5.

Na jaką kwotę w z} hotel wystawi fakturę firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej pracowników podczas służbowego wyjazdu?

 

Nazwa usługi

J.M.

Ilość osób

Cena jedn.

Wartość netto

VAT

Wartość VAT

Wartość brutto

Nocleg w hotelu .Azalia"

jedna doba

2

100,00 zł

200,00 zł

7%

14 zł

 

 

 

Razem:

200,00 zł

7%

14 zł

 

 

 

W tym:

 

zw 22%

7% 0%

14zl

X

 

 

 

 

 

Do zapłaty:

A. 107 zł

B. 114 zł

C.   207 zł

D.   214 zł

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

czyli:

    rozróżniać skutki zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, np.:
opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysokość
podatku,

    rozróżniać skutki rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy,

    rozróżniać skutki zawarcia i rozwiązania umowy o pracę dla pracodawcy,  np.:
wystawienie świadectwa pracy,  odprowadzanie składek pracowniczych, płacenie
podatków, ustalenie wymiaru urlopów, wypłacanie zaliczek.  

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

III. 1. Organizacja i przebieg

Etap praktyczny egzaminu może być zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej przez okręgową komisję egzaminacyjną.

W dniu egzaminu powinieneś zgłosić się w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Powinieneś posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość i numer ewidencyjny PESEL.

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej będziesz poproszony o potwierdzenie gotowości przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu.

Słuchaj   uważnie  informacji  przewodniczącego  zespołu egzaminacyjnego,  który będzie omawiał regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu.

Po potwierdzeniu gotowości przystąpienia do etapu praktycznego wylosujesz arkusz egzaminacyjny z zadaniem egzaminacyjnym. Arkusz egzaminacyjny zawiera:

-     stronę tytułową z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa się etap
praktyczny egzaminu,

-     zadanie egzaminacyjne z instrukcją i dokumentacją do jego wykonania,

-     „Informację dla zdającego" (o liczbie stron arkusza egzaminacyjnego oraz wskazania
dotyczące wykonywania zadania),

-     formularz pt. „PLAN DZIAŁANIA",

-     miejsce na obliczenia, rysunki lub szkice.

Przeczytaj uważnie „Informację dla zdającego" znajdującą się w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj polecenia zawarte w „Informacji dla zdającego".

Następnie zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do jego wykonania, stanowiskiem egzaminacyjnym oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na stanowisku pracy. Na wykonanie tych czynności masz 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Dobrze wykorzystaj ten czas!

Etap praktyczny egzaminu trwa 180 minut (3 godziny zegarowe). W ciągu tego czasu musisz wykonać zadanie egzaminacyjne, które obejmuje:

-     zaplanowanie przez Ciebie działań związanych z wykonaniem zadania i zapisanie ich
w formularzu „PLAN DZIAŁANIA" — na tę część zadania przeznacz ok. 20 minut,

-     zorganizowanie stanowiska pracy odpowiednio do zaplanowanych działań - na tę
część zadania przeznacz ok. 20 minut,

-     wykonanie operacji technologicznych, w tym czynności pozwalających na uzyskanie
zamierzonego efektu, zgodnie z warunkami określonymi w zadaniu, zajmie Ci
najwięcej czasu; powinieneś też pamiętać o uporządkowaniu stanowiska pracy,

-     zaprezentowanie   efektu   wykonanego   zadania   z   uwzględnieniem   uzasadnienia
sposobu wykonania oraz oceny jakości wykonania - na tę część zadania będziesz
miał ok. 10 minut.

Postępuj zgodnie z „Instrukcją do wykonania zadania".

Pamiętaj!

Zadanie musisz wykonać samodzielnie i w przewidzianym czasie.

Powinieneś wykonywać czynności z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz ochrony przeciwpożarowej, a także:

-     zwracaj uwagę na ład i porządek na stanowisku pracy,

-     uporządkuj stanowisko po wykonaniu zadania,

-     zgłoś przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego gotowość do zaprezentowania
efektu wykonanego zadania.

Podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego przewodniczący i   członkowie zespołu

egzaminacyjnego będą oceniać na bieżąco Twoją pracę i nie będą mogli udzielać Ci żadnych

wskazówek.

Przewodniczący może przerwać egzamin, jeżeli Twoje działania zagrażają bezpieczeństwu

Twojemu lub obecnych w sali egzaminacyjnej osób.

Jeśli   wcześniej   zakończyłeś   wykonywanie   zadania,   zgłoś   ten   fakt   przez podniesienie ręki.

III. 2. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania

Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem:

1. Wykonanie   naprawy    i    obsługi    wskazanego   urządzenia   elektrycznego    lub elektronicznego pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją.

Absolwent powinien umieć:

1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

1.1.sporządzić plan działania,

1.2.sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów,  sprzętu  kontrolno-
pomiarowego, narzędzi,

1.3.wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze,

czyli:

      zapisać w formularzu PLAN DZIAŁANIA czynności związane z określeniem
uszkodzenia oraz naprawą i obsługą wskazanego  urządzenia elektrycznego
lub elektronicznego,

      sporządzić wykaz przyrządów i urządzeń niezbędnych do określenia rodzaju
uszkodzenia,

      sporządzić   wykaz   narzędzi   uniwersalnych   i   specjalistycznych   niezbędnych
do   wykonania   naprawy   i   obsługi   wskazanego   urządzenia   elektrycznego
lub elektronicznego,

      sporządzić wykaz materiałów i części niezbędnych do wykonania naprawy
wskazanego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego.

Egzaminatorzy będą oceniać:

      zapisanie czynności stosownie do zakresu obsługi i naprawy,

      zapisanie wykazu przyrządów i urządzeń do określenia rodzaju uszkodzenia,

'    zapisanie wykazu narzędzi uniwersalnych potrzebnych do wykonania obsługi i naprawy,

      zapisanie   wykazu   narzędzi    i   przyrządów   specjalistycznych   potrzebnych
do wykonania naprawy,

      zapisanie materiałów i części potrzebnych do wykonania obsługi i naprawy,

•_ zapisanie dobranego sprzętu zabezpieczającego pojazd przed przemieszczeniem
____ i zabrudzeniem w zależności od zakresu i rodzaju naprawy.           

2.  Organizować stanowisko pracy:

2.1.zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia
i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,

2.2.sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu,

2.3.dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,


czyli:


zgromadzić   kliny pod koła,   podstawki,   blokady  zabezpieczające  stosownie

do zakresu obsługi i naprawy,

zgromadzić pokrowce i osłony zabezpieczające pojazd przed zabrudzeniem,

 


      na stanowisku naprawczym narzędzia i przyrządy monterskie oraz
sprzęt kontrolno - pomiarowy i rozmieścić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy,

      zgromadzić części zamienne oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do obsługi
i naprawy,

      sprawdzić stan techniczny urządzeń i przyrządów oraz zabezpieczeń,

      dobrać ubranie robocze, nakrycie głowy, rękawice, okulary ochronne stosownie
do zakresu obsługi i naprawy.

Egzaminatorzy będą oceniać:

      zgromadzenie   środków   zabezpieczających   pojazd  przed  przemieszczaniem
i zabrudzeniem w trakcie obsługi i naprawy,

      zgromadzenie i rozmieszczenie na stanowisku narzędzi, przyrządów, urządzeń
monterskich   potrzebnych    do    obsługi    i   naprawy,    zgodnie   z   zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,

      zgromadzenie na stanowisku części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
potrzebnych do obsługi i naprawy,

      sprawdzenie  stanu   technicznego   i przygotowanie  do pracy  urządzeń  oraz
przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia obsługi i naprawy,

      dobranie środków ochrony indywidualnej stosownie do zakresu obsługi i naprawy.

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematem:

3.1. Wykonanie naprawy i obsługi wskazanego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją,

3.1.1.przygotować pojazd do naprawy,

3.1.2.przeprowadzić diagnostykę urządzenia,

3.1.3.wymontować urządzenie z pojazdu,

3.1.4.dokonać demontażu urządzenia do stopnia umożliwiającego naprawę,

3.1.5.ustalić niesprawność urządzenia,

3.1.6.posługiwać się narzędziami, przyrządami i urządzeniami pomiarowymi,

3.1.7.naprawić lub wymienić uszkodzoną część lub urządzenie,

3.1.8.wykonać montaż i zamontować urządzenie w pojeździe,

3.1.9.sprawdzić poprawność naprawy i obsługi poprzez uruchomienie urządzenia
i pojazdu,

3.1.10.utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy,

3.1.11.kontrolować na bieżąco jakość pracy i usuwać usterki,

3.1.12.wykonać zadanie w przewidzianym czasie,

3.1.13.uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć
materiały, zagospodarować odpady,

czyli:

ustawić pojazd samochodowy na stanowisku i zabezpieczyć przed przemieszczaniem lub podnieść przy pomocy podnośnika i zabezpieczyć przed opadnięciem, nałożyć pokrowce i osłony zabezpieczające pojazd przed zabrudzeniem,

      wykonać diagnostykę lub obsługą urządzeń elektrycznych lub elektronicznych
w celu lokalizacji uszkodzenia,

      wymontować urządzenie przeznaczone do naprawy,

      dokonać demontażu urządzenia,

      wyczyścić mechanicznie lub umyć elementy zdemontowanego urządzenia,

      dokonać, na podstawie oglądu i pomiarów, klasyfikacji części na spełniające
wymagania techniczne lub przeznaczone do wymiany,

      posługiwać się sprzętem kontrolno -pomiarowym,

      posługiwać się narzędziami i przyrządami zgodnie z ich przeznaczeniem,

      dobrać niezbędne części zamienne podlegające wymianie,

      dokonać montażu urządzenia i kontrolować na bieżąco jakość montażu zgodnie
z dokumentacją techniczną oraz usuwać dostrzeżone usterki,

      dokonać wstępnej regulacji urządzenia,

      zamontować urządzenie do pojazdu,

      dokonać końcowej regulacji urządzenia i elementów z nim współpracujących
podlegających regulacji,

      sprawdzić poprawność naprawy urządzenia poprzez uruchomienie próbne,

      zdemontować zabezpieczenia, usunąć pokrowce i osłony zabezpieczające pojazd
przed zabrudzeniem,

      utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy w trakcie wykonywania zadania,

      umieścić w odpowiednich pojemnikach zużyte części i materiały eksploatacyjne,

      oczyścić narzędzia i sprzęt,

      narzędzia, przyrządy i urządzenia zwrócić na wyznaczone miejsca.

Egzaminatorzy będą oceniać:

      ustawienie   pojazdu,   podparcie,    zabezpieczenie   przed   przemieszczeniem,
nałożenie pokrowców i osłon,

      wykonanie   czynności   diagnostycznuch    lub   obsługowych   prowadzących
do lokalizacji uszkodzenia,

      zachowanie kolejności operacji podczas demontażu urządzenia,

      sposób klasyfikacji części na dobre i uszkodzone,

      posługiwanie się narzędziami i przyrządami zgodnie z ich przeznaczeniem,

      posługiwanie     się     sprzętem     kontrolno-pomiarowym     zgodnie    z    jego
przeznaczeniem,

      dobranie części zamiennych po procesie klasyfikacji,

      zachowanie kolejności operacji podczas montażu urządzenia,

      zamontowanie urządzenia w pojeździe,

      wykonanie regulacji urządzenia jak również całego układu po zamontowaniu,
sprawdzenie poprawności naprawy poprzez wykonanie uruchomienia próbnego,

      utrzymanie porządku na stanowisku pracy w trakcie wykonywania zadania,
tzn: odkładanie narzędzi i sprzętu, tak by nie utrudniały wykonania kolejnych

czynności i nie zagrażały bezpieczeństwu,

•   uporządkowanie stanowiska pracy poprzez odłożenie oczyszczonych narzędzi
iprzyrządów     na     miejsce     przechowywania,      umieszczenie     odpadów

w pojemnikach._______________________________

4.  Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1.uzasadnić sposób wykonania zadania,

4.2.ocenić jakość wykonanego zadania,

czyli:

    uzasadnić przyjętą kolejność wykonywanych czynności przy naprawie i obsłudze
urządzenia elektrycznego lub elektronicznego pojazdu samochodowego,

    ocenić jakość wykonanej naprawy lub obsługi.

Egzaminatorzy będą oceniać:

•  uzasadnienie sposobu wykonania zadania w odniesieniu do zasad obowiązujących
przy naprawie i obsłudze urządzenia elektrycznego lub elektronicznego pojazdu,

•_ odniesienie się zdającego do rezultatów własnej pracy przez porównanie uzyskanych
____ efektów z parametrami podanymi w treści zadania.____

 

III. 3. Przykład zadania i kryteria poprawnego wykonania:

Wykonanie naprawy i obsługi wskazanego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją.

W samochodzie FSO Polonez 1600 dokonaj naprawy i obsługi układu zapłonowego. Naprawa i obsługa obejmuje:

-     sprawdzenie i regulację przerw iskrowych świec zapłonowych,

-     wymianę styków przerywacza w rozdzielaczu zapłonu,

-     regulację odstępu między stykami przerywacza i kąta zwarcia styków,

-     ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu.

W zakres naprawy i obsługi nie wchodzi sprawdzenie stanu:

-     cewki zapłonowej,

-     przewodów niskiego i wysokiego napięcia,

-     zużycia garbów krzywki i wałka rozdzielacza zapłonu.
Uwaga:

Potrzebne dane odczytaj z „Danych regulacyjnych silników" stanowiących załącznik 1 oraz z rysunku 1 „Rozmieszczenie znaków do regulacji wyprzedzenia zapłonu". Czas wykonania zadania wynosi 180 minut

Instrukcja do wykonania zadania

Aby bezpiecznie i poprawnie wykonać zadanie:

1.     Przeanalizuj dokładnie treść zadania i zapoznaj się z danymi regulacyjnymi
silników.

2.     Sporządź   wykaz   operacji   prowadzących   do   wykonania   naprawy   i   zapisz
w formularzu PLAN DZIAŁANIA.

3.     Sporządź wykaz części zamiennych, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych
potrzebnych do wykonania zadania i zapisz w formularzu PLAN DZIAŁANIA.

4.  Odczytaj z załączonej dokumentacji i zapisz w formularzu PLAN DZIAŁANIA
dane do regulacji wartości kąta zwarcia styków przerywacza i kąta wyprzedzenia
zapłonu oraz wielkości przerwy iskrowej świec zapłonowych.

5.  Zgromadź i rozmieść na stanowisku pracy stosowne zabezpieczenia pojazdu,
narzędzia monterskie i przyrządy pomiarowe oraz styki przerywacza dla FSO
Polonez 1600.

6.     Zabezpiecz pojazd na stanowisku.

7.     Wymontuj zużyte styki i zamontuj nowe, dokonaj regulacji odstępu styków
przerywacza.

8.     Sprawdź i wyreguluj przerwy iskrowe świec zapłonowych.

9.     Podłącz urządzenia kontrolne.

10.Dokonaj regulacji kąta zwarcia styków przerywacza i kąta wyprzedzenia zapłonu.

11.Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko, oczyść narzędzia i przyrządy, zwróć
je na wyznaczone miejsca. Zgłoś gotowość do prezentacji wykonanego zadania.

12.W czasie prezentowania:

-   uzasadnij  przyjętą kolejność  wykonywanych  czynności  przy  wymianie
styków przerywacza i regulacji kąta zwarcia styków przerywacza oraz kąta
wyprzedzenia zapłonu,

—      oceń jakość wykonanej naprawy w odniesieniu do danych regulacyjnych.

PLAN DZIAŁANIA (przykład)

Zapisz wykaz operacji prowadzących do wymiany styków przerywacza oraz regulacji kąta zwarcia styków przerywacza i kąta wyprzedzenia zapłonu:

przygotowanie pojazdu,

zdemontowanie części utrudniających wymianę styków,

montaż zdemontowanych części,

sprawdzenie przerw iskrowych świec zapłonowych,

regulacja kąta zwarcia styków przerywacza i kąta wyprzedzenia zapłonu.

Wykaz:

1.        części zamiennych:
styki przerywacza.

2.   narzędzi potrzebnych do wykonania zadania:

zestaw kluczy płaskich 13 —19 i wkrętaków monterskich,

szczelinomierz,

klucz do świec zapłonowych,

przyrząd do sprawdzania i regulacji przerwy iskrowej.

3.  narzędzi        specjalistycznych       i       urządzeń       pomiarowych       potrzebnych
do wykonania zadania:

lampa stroboskopowa,

przyrząd do pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza,

lub uniwersalny przyrząd diagnostyczny SUS—9 (lampa stroboskopowa i przyrząd

do pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza),

klucz dynamometryczny.

Zapisz dane do regulacji

kąt zwarcia styków przerywacza:         55±3 °

odstęp styków przerywacza:    0,40±0,03 mm

kąt wyprzedzenia zapłonu statyczny:     5±1"

kąt wyprzedzenia zapłonu dynamiczny:
przerwa iskrowa świecy zapłonowej:   Imm

Kryteria poprawnego wykonania zadania

Zaplanowanie wykonania zadania jest poprawne, jeśli:

   zapiszesz w formularzu co  najmniej: przygotowanie pojazdu do demontażu,
zdemontowanie części utrudniających, dostęp do styków, wymianę i regulację
styków, montaż zdemontowanych części, sprawdzenie przerw iskrowych świec
zapłonowych, regulację zwarcia styków przerywacza i kąta wyprzedzenia zapłonu,

   ujmiesz w wykazie części zamiennych styki przerywacza,

   ujmiesz w wykazie narzędzi potrzebnych do wykonania zadania: zestaw kluczy
płaskich 13-19, zestaw wkrętaków monterskich, szczelinomierz, klucz do świec
zapłonowych, przyrząd do sprawdzania i regulacji przerwy iskrowej,

   ujmiesz w wykazie narzędzi specjalistycznych i urządzeń pomiarowych potrzebnych
do wykonania zadania: klucz dynamomettyczny, lampę stroboskopową, przyrząd
do pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza lub przyrząd diagnostyczny SUS-9,

   zapiszesz w formularzu dane do regulacji wartości:

 

    kąt zwarcia styków przerywacza — 55±3 °,

    odstęp styków przerywacza - 0,40±0,03 mm,

    statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu — 5±1 °

    dynamiczny kąt wyprzedzenia zapłonu — 2974000 obr/min,

    przerwa iskrowa świecy zapłonowej —1,0 mm.

organizowanie stanowiska pracy jest poprawne, jeśli:

   założysz odzież ochronną

   ustawisz pojazd na stanowisku,

   wyposażysz stanowisko w narzędzia: zestaw kluczy płaskich  13+19,    zestaw
wkrętaków,   szczelinomierz,   klucz  do  świec,   klucz  dynamometryczny,   lampę
stroboskopową, przyrząd do pomiaru kąta zwarcia styków przerywacza,   lub
przyrząd diagnostyczny SUS - 9,

   zgromadzisz    elementy    zabezpieczenia    pojazdu    przed   przemieszczeniem
i zabrudzeniem: kliny pod koła jezdne, pokrowce na błotniki przednie, kierownicę
i siedzenie kierowcy,

   przygotujesz czyściwo.

Wykonanie zadania jest poprawne jeśli:

•  zabezpieczysz pojazd przed przemieszczeniem zaciągając  hamulec postojowy i podłożysz pod koła jezdne kliny,

założysz pokrowce na błotniki, kierownicę i siedzenie kierowcy, do rury wydechowej podłączysz wyciąg spalin,

odłączysz kopułkę aparatu zapłonowego wraz z przewodami wysokiego napięcia od świec i cewki zapłonowej, wymienisz styki przerywacza,

dokonasz wstępnej regulacji kąta zwarcia styków przerywacza,
zamontujesz kopułkę wraz z przewodami,
zdejmiesz nasadki przewodów wysokiego napięcia ze świec,
wykręcisz świece z gniazd głowicy silnika,___________

sprawdzisz i wyregulujesz przerwy iskrowe świec,

wkręcisz świece do gniazd głowicy silnika,

pomiatając o kolejności połączysz przewody wysokiego napięcia ze świecami,

podłączysz miernik kąta zwarcia styków stanowiący oddzielny przyrząd lub miernik

wchodzący w skład przyrządu SUS-9 zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi,

podłączysz  lampę  stroboskopową  stanowiącą  oddzielny przyrząd lub   lampę

stroboskopową wchodzącą w skład przyrządu SUS-9, zgodnie z zaleceniami

instrukcji obsługi,

uruchomisz wyciąg spalin,

uruchomisz silnik i nagrzejesz do momentu włączenia się wentylatora w układzie

chłodzenia,

zmierzysz i wyregulujesz kąt zwarcia styków przerywacza i dokonasz regulacji do

wartości zawartej w danych regulacyjnych pojazdu,

zmierzysz kąt wyprzedzenia zapłonu i dokonasz regulacji do wartości zawartej w

danych regulacyjnych pojazdu,

dokręcisz nakrętkę aparatu zapłonowego uniemożliwiając jego obrót,

wyłączysz silnik pojazdu,

odłączysz wyciąg spalin od rury wydechowej,

odłączysz przyrząd pomiarowy,

zdemontujesz    elementy    zabezpieczające    pojazd   przed   przemieszczeniem

i zabrudzeniem,

oczyścisz narzędzia i przyrządy i odłożysz je na wskazane miejsce,

usuniesz zużyte czyściwo do odpowiednich pojemników.

Zaprezentowanie efektu wykonanego zadania jest poprawne, jeśli:

  uzasadnisz sposób wymiany styków przerywacza, regulacji kąta zwarcia styków
przerywacza i kąta wyprzedzenia zapłonu,

  ocenisz jakość dokonanych regulacji w odniesieniu do danych regulacyjnych silnika
samochodu FSO Polonez 1600.

IV. ZAŁĄCZNIKI

IV. 1. Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu

Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

symbol cyfrowy: 724 [02]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,
rysunków,   szkiców,   wykresów,   dokumentacji   technicznych   i   technologicznych,
a w szczególności:

1.1.rozróżniać podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki;

1.2.stosować pojęcia, określenia i wielkości dotyczące urządzeń i elementów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów samochodowych;

1.3.rozpoznawać symbole graficzne instalacji z gniazdami diagnostycznymi, elementów oraz
urządzeń wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych na
schematach układów elektrycznych;

1.4.rozpoznawać i klasyfikować podstawowe obwody i układy elektryczne i elektroniczne
pojazdów samochodowych;

1.5.rozróżniać podstawowe parametry techniczne urządzeń i elementów elektrotechniki oraz
elektroniki  samochodowej,  a  także  przyrządów pomiarowych,  urządzeń  i  systemów
służących do ich diagnozowania;

1.6.rozpoznawać obwody, moduły elektroniczne i układy oraz połączenia elektryczne na
schematach;

1.7.rozpoznawać  funkcje  oraz parametry użytkowe elementów i urządzeń  elektrycznych
i elektronicznych na podstawie oznaczeń zawartych na tabliczkach znamionowych;

1.8.stosować    zalecenia   dotyczące    przyrządów   i   urządzeń   diagnostycznych   zawarte
w instrukcjach serwisowych, napraw i konserwacji.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. dobierać metody, przyrządy pomiarowe oraz urządzenia i systemy diagnostyczne do
pomiaru wielkości elektrycznych w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych;

2.2. interpretować wyniki pomiarów, uzyskanych w postaci wartości liczbowych wielkości
elektrycznych,   z wydruku   lub   oscylogramu,   dotyczące   diagnozowanych   elementów,
urządzeń, układów i obwodów;

2.3. analizować i interpretować procesy i zjawiska fizyczne oraz odpowiadające im sygnały
elektryczne w obwodach, układach, urządzeniach i elementach elektrotechniki i elektroniki
samochodowej;

2.4. dobierać   urządzenia   oraz   elementy   wyposażenia   elektrycznego   i   elektronicznego
przeznaczone dla określonego modelu pojazdu w oparciu o instrukcje i katalogi;

2.5. dobierać oprzyrządowanie uniwersalne i specjalne do demontażu i montażu urządzeń,
elementów  elektrotechniki  i  elektroniki  samochodowej  oraz  elementów wyposażenia
pojazdów w oparciu o instrukcje i katalogi;

2.6. sporządzać kalkulację kosztów naprawy, wymiany, konserwacji urządzeń i elementów
elektrotechniki  i elektroniki   samochodowej   w  oparciu  o  dokumentację  techniczną i
taryfikatory;

2.7. szacować i obliczać wartości wielkości elektrycznych;

2.8. wskazywać   na   podstawie   dokumentacji   technicznej   i   podanych   objawów   usterek
możliwości     naprawy     lub     wymiany     uszkodzonego     podzespołu     elektrycznego
i elektronicznego.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

3.1. określać warunki eksploatacji urządzenia na podstawie jego danych technicznych;

3.2. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony   środowiska   obowiązujące   podczas   montażu,   naprawy   i   obsługi   urządzeń
elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3.3. wskazywać   zagrożenia   dla   życia   i   zdrowia   człowieka   występujące   podczas   prac
obsługowych i naprawczych z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych
energią elektryczną,  sprężonym powietrzem,  prac z elementami  wirującymi  maszyn,
toksycznym działaniem spalin samochodowych, wysoką temperaturą oraz podczas badań
diagnostycznych;

3.4. dobierać środki ochrony indywidualnej do prac diagnostycznych i naprawy instalacji oraz
urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

3.5. zabezpieczać przyrządy pomiarowe i diagnozujące przed uszkodzeniem mechanicznym
i elektrycznym.

Część II - zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,
tabel, wykresów, a w szczególności:

1.1.rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa
pracy,   prawa  podatkowego  i  przepisów  regulujących  podejmowanie  i wykonywanie
działalności gospodarczej;

1.2.rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
działalności gospodarczej;

1.3.identyfikować i analizować  informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować  informacje  związane z podnoszeniem kwalifikacji,  poszukiwaniem  pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać   dokumenty   związane   z   poszukiwaniem   pracy   i   zatrudnieniem   oraz
podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem - wykonanie naprawy i obsługi wskazanego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją.

Absolwent powinien umieć:

1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

1.1.sporządzić plan działania;

1.2.sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego,
narzędzi;

1.3.wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

2. Organizować stanowisko pracy:

2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,   ochrony   przeciwpożarowej   oraz   ochrony   środowiska   i   wykazać   się
umiejętnościami objętymi tematem:

3.1.   Wykonanie    naprawy    i    obsługi    wskazanego    urządzenia    elektrycznego lub elektronicznego pojazdu samochodowego:

3.1.1.przygotować pojazd do naprawy;

3.1.2.przeprowadzić diagnostykę urządzenia;

3.1.3.wymontować urządzenie z pojazdu;

3.1.4.dokonać demontażu urządzenia do stopnia umożliwiającego naprawę;

3.1.5.ustalić niesprawność urządzenia;

3.1.6.posługiwać się narzędziami, przyrządami i urządzeniami pomiarowymi;

3.1.7.naprawić lub wymienić uszkodzoną część lub urządzenie;

3.1.8.wykonać montaż i zamontować urządzenie w pojeździe;

3.1.9.sprawdzić poprawność  naprawy  i  obsługi  poprzez uruchomienie urządzenia i
pojazdu;

3.1.10.utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

3.1.11.kontrolować na bieżąco jakość prac i usuwać usterki;

3.1.12.wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

3.1.13.uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały,
zagospodarować odpady.

4. Prezentować efekt wykonanego zadania:

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania;

4.2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematem - wykonanie naprawy i obsługi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego pojazdu samochodowego zgodnie z dokumentacją:

Hala o powierzchni i kubaturze dostosowanej do wielkości naprawianych pojazdów, podłoga łatwo zmywalna i antypoślizgowa. Pojazd samochodowy oraz elementy instalacji i urządzenia elektryczne i elektroniczne. Podnośnik kolumnowy odpowiedni dla typu pojazdu, specjalistyczny wózek transportowy, stół ślusarski jednostanowiskowy wyposażony w imadło ślusarskie równoległe o szerokości szczęk 125 mm, stół jednostanowiskowy do prac elektrycznych wyposażony w imadło przystosowane do mocowania maszyn elektrycznych. Zasilanie stałoprądowe dostosowane do napięcia nominalnego naprawianych pojazdów, lutownica zasilana prądem o napięciu bezpiecznym. Oświetlenie elektryczne stanowiska stałe ogólne i punktowe oraz przenośne zasilane prądem o napięciu bezpiecznym. Multimetr, urządzenia diagnostyczne wraz z kompletem dokumentacji technicznej; próbnik elektryczny lub lampka kontrolna. Komplet kluczy płaskich i nasadowych, klucz dynamometryczny, suwmiarka, wkrętaki, szczypce uniwersalne, cęgi boczne, szczotka druciana, papier ścierny, cęgi do zdejmowania izolacji. Komplet dokumentacji technologicznej w postaci drukowanej lub na: kliszy fotograficznej, nośniku magnetycznym lub CD wraz ze sprzętem do jej odczytania. Materiały pomocnicze: zestaw normaliów, materiały eksploatacyjne. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka

 

 

 

 

Informację opracował Roman Różanski styczeń 2005 roku.