Gimnazjum Nr 1
Koło Historyczne
Działdowszczyzna - Mazowsze czy Mazury?


Budynek naszego Gimnazjum
Ryc. 31. Budynek Gimnazjum Nr 1 w Działdowie widziany od strony ulicy
(fot. Grzegorz Mrowiński)


Gimnazjum Nr 1 w Działdowie

Jesienią 2002 roku nasze Gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą". Każda ze szkół uczestniczących w konkursie musiała zrealizować sześć z trzydziestu przygotowanych przez organizatorów zadań. Każde z realizowanych zadań musiało dotyczyć innej z sześciu zasad Akcji. Praca uczniów i nauczycieli została doceniona przez organizatorów. Jesienią 2003 roku otrzymaliśmy prestiżowy tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ"

Szkoła z klasą

>>> więcej informacji >>>


WIZYTÓWKA SZKOŁY:
Logo szkoły Ryc. 32. Logo Gimnazjum Nr 1 w Działdowie
wyłonione w drodze szkolnego konkursu
(wg projektu Katarzyny Chylińskiej kl. II f)


Adres:
Gimnazjum Nr 1 w Działdowie
ul. Wł. Jagiełły 33
13-200 Działdowo
tel. 0/23 697 20 58
e-mail: gim1_dzialdowo@poczta.onet.pl

Struktura:
dyrektor szkoły - Jarosław Zwierz
zastępca dyrektora - Bożena Górna
liczba oddziałów - 18
liczba nauczycieli - 36
liczba uczniów - 455
liczba sal lekcyjnych - 20
sala gimnastyczna
biblioteka
pracownia informatyczna (10 stanowisk)

Charakter szkoły:
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie dyscypliny. Jesteśmy otwarci na potrzeby lokalnego środowiska. Mamy rzetelną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, pełną energii i inicjatywy, oddaną szkole. Nasz system oceniania jest przyjazny, motywujący i wspomagający ucznia. Mamy duże osiągnięcia sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim. Odnosimy sukcesy w konkursach przedmiotowych. Angażujemy się w ogólnopolskie i powiatowe akcje ekologiczne i prozdrowotne. Mamy prężnie działający Klub Młodego Europejczyka. Galowym strojem gimnazjalisty jest niebieska koszula, granatowy krawat, czarna lub granatowa spódnica (spodnie), znaczek z logo szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne:
Koła przedmiotowe: fizyczno-astronomiczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne.
Koła zainteresowań: literacko-recytatorskie, informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, ekologiczne, krajoznawczo-turystyczne, zespół wokalny, zespół taneczny, Szkolny Klub Sportowy, Klub Miłośników Ziemi Działdowskiej, Szkolny Klub Przyjaciół, Klub Młodego Europejczyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie. Część nauczycieli prowadzi zajęcia społecznie.


HISTORIA SZKOŁY:

Pomnik Wł. Jagiełły Ryc. 33. Pomnik Króla Wł. Jagiełły przed budynkiem szkoły odsłonięty w 1988 r.
(fot. Grzegorz Mrowiński)
Z początkiem XX w. rozpoczął się proces łączenia szkół działdowskich działających pod różnym protektoratem. W konsekwencji powstała jedna szkołą powszechna, ale mieszcząca się aż w trzech budynkach. W tej sytuacji już w 1903 roku miasto zakupiło miejsce przy ulicy Dworcowej z przeznaczeniem na nową szkołę. Kłopoty finansowe opóźniły rozpoczęcie prac do 1910 roku. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 27 listopada 1911 roku.
Podczas I wojny światowej szkoła służyła najpierw jako szpital wojskowy, a następnie jako kwaterunek i skład amunicji. 8 lutego 1915 roku w wyniku wybuchu amunicji szkoła uległa znacznemu uszkodzeniu. Odbudowana po zakończeniu działań wojennych, została przejęta przez władz polskie w 1920 roku. Dnia 23 lutego 1920 roku została otwarta pierwsza polska szkoła w Działdowie, licząca 106, a pod koniec roku szkolnego 150 uczniów. Z dniem 1 sierpnia 1920 roku przeniesiono szkołę do budynku szkoły niemieckiej, w którym mieści się do dziś. W szkole obok klas polskich równoległe istniały klasy niemieckiego aż do 1937 roku.
Pożar w 1915 r. Ryc. 34. Pożar szkoły w czasie
I wojny światowej.
(ze zbiorów Franciszka Skibickiego)

W okresie międzywojennym przed budynkiem szkoły pobudowano pomnik Króla Władysława Jagiełły. Środowisko pedagogiczne Szkoły Powszechnej wniosło duży wkład w dzieło powstania pomnika. Dzięki staraniom Rady Pedagogicznej, dnia 12 lipca 1929 roku szkoła otrzymała patrona i odtąd pełna nazwa brzmiała "Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie".
Okres rozkwitu szkoły został przerwany 1 września 1939 roku. Rozpoczęła się II wojna światowa. W miejscu polskiej szkoły powstała szkoła niemiecka. Natomiast pomnik Króla Władysława Jagiełły został usunięty.
Niebawem po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do organizacji szkolnictwa na Działdowszczyźnie. W luty 1945 r. zorganizowana pierwsze zajęcia szkolne. W miarę napływu ludności do miasta zwiększała się również liczba dzieci w szkole. W 1952 roku w miejscu nieistniejącego pomnika odsłonięto pomnik Wdzięczności Żołnierzom Radzieckim. Rok później szkołę przeniesiono do budynku Liceum Ogólnokształcącego, gdzie funkcjonowała do 1957 r.
W latach pięćdziesiątych w nazwie szkoły zagubiono tytuł królewski Władysława Jagiełły. W 1974 roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez PGR Księży Dwór, Komitet Rodzicielski, młodzież szkolną i mieszkańców miasta.
Szkoła w okresie międzywojennym Ryc. 35. Pomnik Jagiełły na tle szkoły.
Nad pierwszą kondygnacją wyraźny napis:
7-KL. SZKOŁA POWSZ. IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
(ze zbiorów Franciszka Skibickiego)

12 grudnia 1988 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła uchwałę o reaktywowaniu imienia szkoły nadanego 12 lipca 1929 roku. Uchwałą Rady Pedagogicznej nazwa szkoły przyjęła brzmienie: "Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły". Sześć lat później w pięćset sześćdziesiątą rocznicę zgonu naszego Patrona i 650-tą rocznicę nadania praw miejskich miastu nastąpiło odsłonięcia pomnika Króla Władysława Jagiełły. Jest on wierną kopią pomnika z 1929 roku.
Tymczasem w 1999 roku Rada Miejska w Działdowie podjęta uchwałę o założeniu z dniem 1 września 1999 roku Gimnazjum Nr 1 na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie. Jednocześnie postanowiono, że szkoła podstawowa będzie istnieć aż do momentu opuszczenia jej murów przez ostatnie roczniki uczniów. Ma to nastąpić w czerwcu 2003 roku. Tym samym przestanie istnieć najstarsza szkoła polska w Działdowie. Jej wspaniałe tradycje przejmuję Gimnazjum Nr 1 w Działdowie, które przygotowuje się do nadania imienia Króla Władysława Jagiełły.
Obecnie do Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły uczęszcza 98 uczniów pobierających naukę w 4 oddziałach. Grono Pedagogiczne z p. dyrektor Krystyną Mroczkowską przygotowuje się do uroczystego zakończenia działalności szkoły. W pracach nad tworzeniem tej strony uczestniczyły także dzieci ze szkoły podstawowej, które w ramach prac Koła Miłośników Działdowa przygotowały niektóre zamieszczone tu treści.