Leżący nad dolną Wisłoką region mielecki uważany jest za terytorium przejściowe pozostające w zasięgu wpływów kulturowych Lasowiaków na wschodzie i Krakowiaków Wschodnich na ziemiach tarnowsko-dąbrowskich. Naturalną granicę regionalną od strony północnej stanowiła Wisła, dlatego nie można zaobserwować we wzorach kultury ludowej regionu mieleckiego wpływów sąsiadującego za Wisłą kieleckiego. Nieznaczny jest także wpływ niestabilnego kulturowo regionu ropczyckiego stykającego się z regionem mieleckim od południa. Dwie główne grupy, pod których wpływem znajduje się ziemia mielecka to Lasowiacy i Rzeszowiacy...

Mapa przenikania się wpływów

"Mieleckie" to region etnograficzny obejmujący dolne dorzecze Wisłoki. Region ten wyrobił sobie własne oblicze, swoisty charakter i dlatego sąsiedzi ze wschodu- Lasoki( Lasowiacy)- stwierdzając odrębność zachodnich sąsiadów nazwali ich "Nadwiślanami".

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o danej grupie etnicznej, kliknij na obszar jej występowania:


Mapa Doliny Wisłoki
Mapa regionu mieleckiego