Zespoły ludowe

Obecnie na Lubelszczyźnie działa wiele grup obrzędowych i ludowych zespołów teatralnych, które można podzielić na następujące kategorie:

Ważną rolę w kulturze ludowej odgrywa śpiewanie, które łączy się z obrzędami (wesele, chrzciny) czy spotkaniami towarzyskimi. Wiejskie zespoły śpiewacze powstawały do uświetnienia miejscowej uroczystości: dożynki, jubileusze itp. Najbardziej wartościowe są zespoły autentyczne, które swój repertuar opierają na ustnym przekazie. Można tu wyróżnić następujące grupy: z Rudy Solskiej, Rozkopaczewa, Ostrówka, Talczyna, Drelowa, Rogóźna, Jezierni, Sielca, Zanowinia, Niedrzwicy Kościelnej, Tuszowa, Worgul, Stanisławowa, Uhruska, Podzamcza, Wyryk, Krasewa. Natomiast zespoły stylizowane preferują repertuar bardziej popularny i współczesny, oparty na przekazie pisanym i dopuszczający np. wielogłosowość (chóry).

Folklor lubelski wpłynął na powstanie wielu amatorskich zespołów pieśni i tańca, które szeroko (choć w formie stylizowanej) promują polską kulturę ludową. Można tu wyróżnić: